Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Otázka č.6
Podílí se na zajištění bezpečnosti žáku při příchodu do školy vedle zaměstnanců školy i další osoby?


Komentář:

Toto zajištění bezpečnosti se týká prostoru před školou a v jejím okolí. Pouze 17 % dotazovaných škol odpovědělo kladně. Pokud dohledy na ranních vstupech stojí v budově školy a prostor před školou je bezpečnostně neošetřen, je dobré, pokud škola při zajištění bezpečnosti žáků při příchodu do školy s někým dalším spolupracuje. Spolupráce s dalšími subjekty je vhodná nejen při ranních vstupech, ale také když děti školu opouštějí, a to především žáci prvního stupně bez doprovodu zákonných zástupců, starších sourozenců nebo prarodičů.

Z auditů škol vyplývá, že řada negativních jevů, jako je šikana se odehrávají nebo mají dozvuky před školou. Pokud se v těchto prostorech pohybuje nějaká „autorita“, je to důležitý prvek prevence. Z auditů máme zmapovány i situace, kdy například parta mladíků čekala na odchody dětí ze školy a „vybírala“ od nich pod pohrůžkou násilí peníze. Nejednalo se o ojedinělý případ. Škola by měla vždy brát v úvahu výši rizika danou například lokalitou ve které se nachází, nebo sousedy v bezprostřední blízkosti školy (například ubytovna).

Zabezpečení vnějších prostor školy je nutné koordinovat se zřizovatelem školy, tedy obcí. Jde například o tzv. službu na přechodech komunikací, kterou většinou zabezpečují strážníci obecní či městské policie anebo pověření pracovníci, kteří mají patřičné proškolení a splňují podmínka zákona o pozemních komunikacích.

Dohled před školou není dle ankety řešen dostatečně a ukazuje na jedno ze slabých míst zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení.

 

Otázka č.7
Podílí se na zajištění bezpečnosti žáku při příchodu i další osoby? – ANO, kdo?

 

Komentář:

Z 17 % škol jich řada využívá osoby s určitou výší bezpečnostního povědomí a bezpečnostního výcviku. Na činnost asistentů prevence kriminality a bezpečnostního dobrovolníka je možné získat dotaci z MV v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. Asistenti prevence kriminality jsou pro tuto službu využíváni zejména v sociálně vyloučených lokalitách obcí, kde dohlížejí na bezpečnost a veřejný pořádek v bezprostřední blízkosti škol a školských zařízení. V některých obcích jsou též využíváni na vlastní dohled nad vstupem žáků do škol. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem obce a zároveň i příslušné obecní policie, který též při své preventivní činnosti využívá zejména svou místní a osobní znalost, což je zabezpečení klidného příchodu a odchodu žáků důležité. Stejně mohou působit i Bezpečnostní dobrovolníci.

Spolupráci s Městskou policí jako profesionální bezpečnostní složkou při monitorování prostorů před školou a v jejím okolí před začátkem vyučování, případně po jeho skončení, je vhodný způsobem prevence sociálně patologický jevů, a lze ji školám jen doporučit.

Skladba odpovědí jiné – převažujících 63 % – zahrnuje jakékoliv jiné civilní pracovníky.

 

Odkazy na další pokračování:

Úvodní článek

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázka č. 9

 

 
Komentáře
Asociace bezpečná škola

V rámci auditů máme zmapovány školy kde se před školou zdržují bezdomovci a žebrají peníze, jiná škola sousedí s ubytovnou zahraničních dělníků a v prostorách školy se nalézají prázdné láhve od alkoholu, injekční stříkačky atd. Přes školou si rodič odchytne cizí dítě s tím, že ubližuje jeho dítěti – to jsou také poměrně často slyšené příběhy. A přímo před školou nebo školní jídelnou se odehrává šikana, kterou si děti točí na mobil. Dohledová služba před školou má své oprávněné místo. Určitě by bylo vhodné se v nějakém průzkumu zaměřit na tuto problematiku samostatně.

Tomáš Koníček

U projektu „Asistent prevence kriminality“ se jedná se o specifický projekt zvyšující bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, působící preventivně proti extremismu a motivující samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení problémů. Je realizován od září roku 2009 odborem prevence kriminality MV v celé ČR.
Primárním cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků (obecně protiprávního jednání) v sociálně vyloučené lokalitě, či lokalitě ohrožené sociálním vyloučením, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou PČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit velmi obtížně řeší, a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.
Vybraný asistent je po základní profesní přípravě zaměstnán v rámci obecní policie obce a podílí se na zvýšení bezpečnosti, dodržování veřejného pořádku a prosazování základních bezpečnostních standardů nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale v rámci celé obce.
Každoročně je tento projekt podporován dotacemi z rozpočtu MV v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni.
Další asistenti pak působí v rámci ČR i z jiných zdrojů, než jsou prostředky zajišťované MV – např. z podpory úřadů práce – na základě dohody mezi MV a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Asistenti jsou financováni dále přímo z vlastních rozpočtů obcí či z evropských projektů v rámci Operačního programu zaměstnanost – z Evropských fondů. Odhadem tak mohlo působit v celé ČR na konci roku 2020 cca 550 asistentů prevence kriminality.

Tereza Pásková

Výsledky dotazníku odrážejí jakousi potřebu a využitelnost tzv. pracovníka dohledové služby ve škole. Jedná se o pracovníka, který zajišťuje prvotní styk s osobami vstupujícími do školy a jehož hlavním úkolem je minimalizovat rizika spojená s nebezpečím z venkovního prostředí například v podobě cizích osob, či agresivních útočníků.
Pracovní náplň pracovníka dohledové služby ve škole určuje ředitel školy, který reaguje na potřeby školy, tzn. pracovník se může zaměřit i na dohled před školou.
V řadě škol, jak je rovněž uvedeno ve výstupech z dotazníku, je dohled u vstupu do školy během dne zabezpečen prostřednictvím vrátného, školníka, pedagogů, jiných zaměstnanců školy, případně jejich kombinací. Uvedené zajištění dohledu nemusí z hlediska bezpečnosti ve výsledku působit zcela účelně, jelikož dohled zpravidla není vykonáván po celý čas přítomnosti žáků ve škole a některým dalším významným bezpečnostním oblastem pozornost leckdy uniká. (Je známo, že školy zpravidla nemají finanční prostředky na hrazení mezd osobám věnujícím se bezpečnosti v podobě strážných, vrátných atd., z tohoto hlediska se popisované a obdobné zajištění dohledu jeví jako zcela logické.)
Karlovarský kraj již od roku 2020 zpracovává metodický dokument „Dohledová služba ve škole“, který komplexně pojímá problematiku zřízení pracovníka dohledové služby ve škole i se všemi návaznostmi. Impulsem pro vznik dokumentu byly roztříštěné, nekomplexní a individuální přístupy jednotlivých škol při zřizování pozice pracovníka dohledové služby ve škole, či při řešení otázky zajištění bezpečnostního dohledu. Při počátečním mapování v rámci České republiky nebyl nalezen žádný ucelený materiál, který by pojednával o konceptu dohledové služby ve škole. Metodický dokument Dohledová služba přináší odpovědi na otázky, které mohou vyvstat při zřizování dané pracovní pozice. Provázané kapitoly a příklady dobré praxe z jednotlivých škol v kraji mohou pomoci zejména s nastavením vhodného postupu pro výběr pracovníka dohledové služby, se sestavením optimální pracovní náplně s přihlédnutím k jednotlivým specifikům dané školy, či představí možné zdroje financování.
Dokument by měl být zveřejněn v průběhu měsíce března 2021.

Asociace bezpečná škola

Hezký den, na metodiku „Dohledová služba ve škole“ se těšíme a plně souhlasíme s tím co píšete. Neexistuje žádný ucelený dokument z pohledu zřizovatele a neexistuje žádná jasná a jednotná koncepce. To co bude zatím běh na dlouhou trať je přesvědčit školy a pedagogy, že se mají pravidly řídit. Jsme rádi za Vaše nasazení při jeho tvorbě a obecně Karlovarskému kraji za jeho zpracování.

Tereza Pásková

Dobrý den, jsme si vědomi, že nemůžeme školy nutit, aby se při zřizování dohledové služby řídily postupy, které jsou uvedeny v metodice. Stejně, jako je nelze nutit, aby si takového pracovníka zřídily. Stavíme dokument spíše tak, aby posloužil školám, které si budou pracovníka dohledové služby zřídit, jako návod a rádce, aby jeho působení ve škole následně plnilo co nejvíce účel.
Zároveň moc děkuji za zpracování celé předmětné ankety, myslím, že její výstupy můžeme všichni využít jako podklad pro spoustu další práce, protože zkrátka odráží realitu.

Co se týká asistentů prevence kriminality, vůle pomoci by byla, ale při několika ZŠ v SVL ve městě a neustálém snižování početního stavu APK v projektech ( mantinely projektu, minimální mzda, vhodnost uchazečů, fluktuace atd.), je obtížné reagovat na potřeby dohledu ZŠ. V současné době dojíždí projekt APK z EU fondu. I tam je citelný početní rozdíl mezi stávajícím a minulým projektem. Je také nutné zvážit podmínky projektu a vyhodnotit účelnost (například omezení v počtu APK atd). Dokud ale systém umožňuje podnikat s chudobou, takřka neexistuje represe proti nepřizpůsobivým co se nedostatečně starají o své mnohočetné potomstvo a bude se nadále přepečovávat, nepomůže ani několika násobný počet asistentů, nebo strážníků. Vytváříme už třetí generaci nepřizpůsobivých, nikdy nepracujících, s žádným přínosem pro stát. Navíc je vnucováno ostatní populaci, kteří žijí slušně, chodí do práce, vychovávají děti a odvádějí daně státu, že se na nich dopouštějí nepravostí.

Asociace bezpečná škola

Dobrý den, děkujeme za Váš komentář. Pracujeme také se školami, které jsou umístěny například v sociálně vyloučených lokalitách. Nebo se středními školami s učebními obory, které jsou zcela nesprávně považovány za „podřadné“ (řemeslné obory) a v těchto oborech je rysem skladba žáků ze sociálně slabších rodin, nebo nefunkčních rodin. Právě v těchto školách by byla stálá dohledová služba nejen uvnitř, ale také před školou velmi žádoucí. Takže plně chápeme Váš postesk nad tím, že na činnost APK nejsou dostatečné finance. Spolupracujeme úzce s MV na metodikách prevence kriminality ve školském prostředí, žel ale nemáme žádný vliv na financování. Cestou by byl snad sjednocený tlak škol na APK směrem k zřizovatelům a projektům, které APK financují. Nicméně to je asi běh na dlouhou trať a nikdo si dle nás zatím moc nepřipouští, že současná pandemie a návrat dětí do škol zvedne riziko agrese ze všech zúčastněných stran (žák, rodič, pedagog)

Komenáře jsou vypnuty.