Pro mateřské školy

Proč zabezpečit

Výrazy jako terorismus, ozbrojený útočník ve škole, nastražené výbušné zařízení, vyřizovaní si účtů (například neúspěšný žák, „naštvaný“ rodič), dítě jako nástroj vyřizování si účtů mezi rozvedenými rodiči (únos), krádeže nebo další mimořádné události již nejsou pouhou fikcí, ale skutečností. V neposlední řadě, také nežádoucí odchod dítěte z budovy školy (útěky dětí). To by mělo vést zřizovatele škol a školských zařízení k zavedení zvýšených bezpečnostních opatření, a to nejen v rámci provozovaných zařízení, ale již při plánování výstavby či rekonstrukce. V běžném životě často zapínáme alarm, zamykáme prázdný dům či byt, ale prostory, kde tráví větší část dne naše děti, necháváme často nezabezpečené. Snižování bezpečnostních rizik na dosažitelné minimum je odpovědností vedoucích pracovníků a jediná možná cesta je prevence! Každé školské zařízení má svá specifika a odlišný režim. V dalších částech se proto zaměříme na stav a řešení požadavků na zabezpečení, specifické pro režim mateřských škol a školních družin.

Kdo má odpovědnost za bezpečnost?

Zřizovatelé škol jsou v souladu se zněním normy ČSN 73 4400 odpovědní za koncepci a strategii rozvoje škol. Mezi základní aspekty jejich činnosti patří bezpečnostní politika a bezpečnostní koncepce. Cílem zřizovatele by mělo být poskytnout podporu a prostředky pro ucelený koncept zabezpečení školních zařízení. Eliminace bezpečnostních rizik lze dosáhnout správným nastavením a zavedením preventivních opatření v podobě
organizačně-režimových pravidel ve spojení s vhodnými technickými prostředky. Důležité je nejen vše správně nastavit, ale také dlouhodobě udržet aktivní a aktuální. Proto je nutné využít řešení, která jsou funkční dlouhodobě a uchopitelná v praxi pro konkrétní režim.

Jaká existují řešení?

Školská zařízeni jsou bohužel často řazena mezi místa s vysokou koncentraci osob, nízkou a podceňovanou úrovní zabezpečení. Zranitelnost děti je mimořádně vysoka a hodnota, jakou představují pro svoji rodinu i celou společnost, je nevyčíslitelná. Náročnost na bezpečnostní režim a vstupní systém do mateřské školy je velmi vysoká, jelikož dochází k velké fluktuaci dospělých osob ve třech každodenních intervalech s každoroční obměnou. Každé dítě má několik oprávněných osob ke vstupu. Jedna osoba může mít oprávnění vyzvedávat několik dětí. Je velmi obtížné zajistit bezpečnost a eliminovat rizika u tak specifického a náročného provozu. Základním pilířem ke snížení bezpečnostních rizik a ochraně měkkých cílů je úplné snížení počtu vstupů do objektu a jejich celodenní uzavření. Na základě bezpečnostních auditů a informací z regionů je zabezpečení mateřských škol řešeno několika způsoby:

* zamykání školky klíčem (mimo časy předávky dětí)
* domácí telefony/videotelefony (elektrický vrátný)
* vrátný (lidský faktor)
* číselné kódy
* čipové systémy
* biometrické systémy

Porovnání řešení z pohledu bezpečnosti a ergonomie

Zamykání školky (mimo časy předávky dětí), které je v praxi často aplikováno je velmi rizikové a nesprávné řešení. V době předání dětí jsou dveře bez kontroly a volně průchozí v absolutním rozporu s bezpečnostním režimem, legislativou a metodickými pokyny. Velmi často také v rozporu se základním principem požární bezpečnosti budovy a použitím únikových cest. S ohledem na každodenní oprávněný zájem rodičů a pověřených osob vstupovat do objektu školky a nemožný odchod pedagoga ze třídy od dětí ke vstupním dveří v případě bezpečnostního incidentu či za účelem otevírání dveří jednotlivcům, je toto řešení nefunkční a maximálně rizikové.

Systém domácího telefonu (videotelefonu) byla jedna z mála nabízených a pro zřizovatele snadno uchopitelných variant. Avšak každodenní obsluha těchto původně do bytů určených systémů se v tak náročném provozu stala velmi rušivá ve třídě jak pro děti, tak jejich pedagogy. V prvních týdnech nového školního roku je tento systém prakticky nefunkční. Není v silách pedagoga znát nové oprávněné osoby tak, aby byl schopen vzdáleně a bezpečně otevřít vstupní dveře. V případě, že má odpovědný pedagog pochyby, nemá možnost opustit třídu a jít situaci osobně řešit, jelikož nemůže opustit svěřené děti. Nový pedagog nemá žádnou možnost vzdáleně prověřit či bezpečně poznat osobu stojící u vstupních dveří. Ve chvíli opuštění prostoru třídy (čas trávený s dětmi na zahradě), není nikdo, kdo by elektronickému vrátnému asistoval, a tak často dochází i při instalaci těchto systémů k nedodržení a porušení bezpečnostních opatření právě v podobě volně průchozích a otevřených vstupních dveří.

Vrátný (lidský faktor) je osoba, která je správě fyzicky přítomná u vstupu, a to z důvodu dohlížení na dodržování a správné užití elektronických kontrolních systémů (kontrola nežádoucího předávání si otevřených dveří a identifikace jednotlivců). V případě, že vrátný nemá k dispozici výše uvedenou možnost elektronické identifikace, je nutné, aby při projeveném zájmu osob o vstup do budovy v době vyzvedávání dětí, byly všechny osoby prověřeny dle dokladů totožnosti a dokumentu prokazující vazbu ke konkrétnímu dítěti. Tento proces by měl být nastaven a dodržován hlavně v prvních týdnech nového školního roku, kdy do budovy vstupuje velké množství osob nových. Tyto procesy se často nastaví, avšak v praxi nejsou dodržovány.

Číselné kódy jsou jednoduchým systémem, který by při správném nastavení (každý rodič, oprávněná osoba = unikátní kód) mohl fungovat i bezpečně, ale v reálném nasazení je to často jedno z nejméně bezpečných řešení. Číselnou podobu klíče lze předat pouhým ústním sdělením. Velmi často číselnou kombinaci znají i děti a školka nemá žádnou šanci mít vstupní dveře pod kontrolou. Často je praxe taková, že je zaveden jednotný číselný kód (znám například celému sídlišti) nebo je nastaven stejný kód po několik let, jenž je viditelně vymačkán na klávesnici.

Čipové systémy jsou již sofistikovanějším způsobem zabezpečení vstupu do objektu. Přesto jsou to systémy, které jsou v praxi určené do firem pro docházku zaměstnanců, kde mají většinou technika či personalistu, který se udržením aktuálnosti přístupů plnohodnotně zabývá. Jedná se o variantu čipového systému (terminály), které nejsou vybaveny správou (ovládáním) odpovídající náročnému provozu mateřských škol. Z toho vznikají bezpečnostní incidenty. Rodiče vlastní vstupní čip do mateřské školy i přesto, že děti již dochází do školy základní.

Je nutné přehledně a snadno udržet aktuálnost aktivních přístupů v souvislosti a vazbě na konkrétní dítě. Efektivním řešením je využití sofistikovaného vstupního systému řešeného přímo na míru školnímu zařízení, reflektující náročný specifický provoz. Nutná je také uživatelská přívětivost.

Biometrické systémy jsou nejpokročilejší technologie pro identifikaci osob. Často jde o kombinaci šablony otisku prstů a čipového řešení. Důraz je kladen na uživatelskou přívětivost a bezpečnost systému. Šablona otisku prstů je již dnes běžně používána k odemčení mobilního telefonu nebo u firemních docházkových systémů. Hlavní výhodou je absolutní bezpečnost bez možnosti zneužití přístupu jako u ostatních metod zabezpečení.  Kombinované systémy(biometrie a čipy) se sofistikovanou správou uživatelů představují ideální řešení zabezpečení.

Vyjádření experta asociace

Z bezpečnostních auditů a zkušeností odborníků Asociace bezpečná škola vychází, že zabezpečení je komplex opatření, při kterém největší část tvoří tzv. režimová opatření právě v kombinaci s vhodným technickým řešením. Sebelepší technické zabezpečení nebo režimové opatření budou nefunkční, pokud do procesu nebudou zapojeny všechny dotčené osoby (zřizovatelé, rodiče, pedagogové). Cílem je přijmout za vlastní alespoň minimální standardy bezpečnosti, protože bez tohoto vnitřního postoje bude celková ochrana školních zařízení velmi problematická.

Nevyhazujte peníze za nefunkční systémy jenom pro to, abyste měli NĚCO!

Investujte do zabezpečení, ale s ohledem na kvalitu zabezpečení, její využitelnost v budoucnu a ergonomii použití v provozu. Jak již bylo výše popsáno, velká část systémů má svá omezení a některé jsou dokonce proti základním pravidlům požární bezpečnosti. Přesto je možné na trhu najít specializované systémy primárně určené pro mateřské školy či režim školních družin. Seznam doporučených řešení a opatření najdete na stránkách Asociace bezpečná škola v sekci „Pro mateřské školy“.

Doporučení Asociace bezpečná škola, která vychází z ČSN 73 4400

Bylo by chybou myslet si, že pouhá instalace technických prostředků vyřeší Vaši bezpečnost. Bude nutné zamyslet se nad režimem provozu školského zařízeni a zavést do praxe režimová a organizační opatření a vyžadovat jejich dodržováni na pedagogickém sboru, provozních zaměstnancích, žácích, rodičích či klientech. Komplexní pohled na bezpečnost školského zařízení vám poskytne odborný audit. V auditu najdete nejenom přehled aktuálního stavu zabezpečení a přehled hrozeb, ale také doporučení vhodných režimových opatření a použitelných technických prostředků.

Nutná spolupráce se zřizovatelem

Cílem tohoto článku je informovat odpovědné vedoucí pracovníky a pomoci zřizovatelům zorientovat se ve vhodných technickoorganizačních opatřeních a nabízených možnostech. Vhodné řešení by mělo být vybráno v úzké spolupráci zřizovatele a vedení školy s cílem eliminovat veškerá bezpečnostní rizika. Technologie se velmi rychle vyvíjí a je nutné uchopit řešení, která dokáží splnit Vaše požadavky.

Výhled a trendy do budoucna

Jednoznačným trendem do budoucna je kombinace nových bezpečnostních technologii, nastavení a dodržování režimových opatření. Každá část samostatně nebude nikdy fungovat tak, jak by měla. Technologie přináší mnoho nových možností, jak tyto opatření jednoduše aplikovat a vynutit jejich dodržování, což vede k zásadnímu zvýšení bezpečnosti školských zařízení. Požadujte technologie, které jsou určeny pro konkrétní zařízení, splňující Vaše požadavky na bezpečnost, ergonomii provozu a využití v budoucnu.