Pro mateřské školy

Proč zabezpečit

Výrazy jako terorismus, ozbrojený útočník ve škole, nastražené výbušné zařízení, vyřizovaní si účtů (například neúspěšný žák, „naštvaný“ rodič), dítě jako nástroj vyřizování si účtů mezi rozvedenými rodiči (únos), krádeže nebo další mimořádné události již nejsou pouhou fikcí, ale skutečností. V neposlední řadě, také nežádoucí odchod dítěte z budovy školy (útěky dětí). To by mělo vést zřizovatele škol a školských zařízení k zavedení zvýšených bezpečnostních opatření, a to nejen v rámci provozovaných zařízení, ale již při plánování výstavby či rekonstrukce. V běžném životě často zapínáme alarm, zamykáme prázdný dům či byt, ale prostory, kde tráví větší část dne naše děti, necháváme často nezabezpečené. Snižování bezpečnostních rizik na dosažitelné minimum je odpovědností vedoucích pracovníků a jediná možná cesta je prevence! Každé školské zařízení má svá specifika a odlišný režim. V dalších částech se proto zaměříme na stav a řešení požadavků na zabezpečení, specifické pro režim mateřských škol a školních družin.

Kdo má odpovědnost za bezpečnost?

Zřizovatelé škol jsou v souladu se zněním normy ČSN 73 4400 odpovědní za koncepci a strategii rozvoje škol. Mezi základní aspekty jejich činnosti patří bezpečnostní politika a bezpečnostní koncepce. Cílem zřizovatele by mělo být poskytnout podporu a prostředky pro ucelený koncept zabezpečení školních zařízení. Eliminace bezpečnostních rizik lze dosáhnout správným nastavením a zavedením preventivních opatření v podobě
organizačně-režimových pravidel ve spojení s vhodnými technickými prostředky. Důležité je nejen vše správně nastavit, ale také dlouhodobě udržet aktivní a aktuální. Proto je nutné využít řešení, která jsou funkční dlouhodobě a uchopitelná v praxi pro konkrétní režim.

Jaká existují řešení?

Školská zařízeni jsou bohužel často řazena mezi místa s vysokou koncentraci osob, nízkou a podceňovanou úrovní zabezpečení. Zranitelnost děti je mimořádně vysoka a hodnota, jakou představují pro svoji rodinu i celou společnost, je nevyčíslitelná. Náročnost na bezpečnostní režim a vstupní systém do mateřské školy je velmi vysoká, jelikož dochází k velké fluktuaci dospělých osob ve třech každodenních intervalech s každoroční obměnou. Každé dítě má několik oprávněných osob ke vstupu. Jedna osoba může mít oprávnění vyzvedávat několik dětí. Je velmi obtížné zajistit bezpečnost a eliminovat rizika u tak specifického a náročného provozu. Základním pilířem ke snížení bezpečnostních rizik a ochraně měkkých cílů je úplné snížení počtu vstupů do objektu a jejich celodenní uzavření. Na základě bezpečnostních auditů a informací z regionů je zabezpečení mateřských škol řešeno několika způsoby:

* zamykání školky klíčem (mimo časy předávky dětí)
* domácí telefony/videotelefony (elektrický vrátný)
* vrátný (lidský faktor)
* číselné kódy
* čipové systémy
* biometrické systémy