Provedení celým procesem

Krok 1. – Audit jako vstup k vašemu bezpečnostnímu řešení

Po vašem vlastním auditu by měl následovat audit zpracovaný specialistou. Audit posoudí vaši školu, školku či jiné zařízení z mnoha dalších hledisek, které vnesou na vaši bezpečnost objektivní pohled, ukáže slabá místa a navrhne smysluplné řešení. Auditor může využít zpracovanou metodiku Asociací bezpečná škola, která byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

image001

Krok 2. – Plán implementace nápravných opatření z auditu

Po auditu bude vaším dalším krokem sestavit plán jednotlivých bodů vedoucích k požadovanému standardu bezpečnosti. Plán by měl být vytvořen s bezpečnostním specialistou spolu s vedením školského zařízení a za ideálního stavu s účastí zřizovatele.

GRAF01

Obr. 3: Asociace bezpečná škola – proces řízení bezpečnosti ve školských zařízeních

Cyklický proces je nezbytným základem pro udržení nastaveného standardu a korekci opatření dle aktuální situace.

Jednotlivé body diagramu vám ukazují osnovu a cestu k bezpečnostnímu opatření.

 Krok 3. – Implementace nápravných režimových opatření

Vytvoření a sepsání bezpečnostní dokumentace pro řízení rizik.

V této fázi bude nutné připravit se na diskuze s pedagogy a argumenty co je možné zavést do praxe a co nikoliv.  

Minimální rozsah bezpečnostní dokumentace a procesu ukazuje následující graf:

GRAF02 IMPL

Obr. 4: Asociace bezpečná škola – proces implementace nápravných opatření

Opatření a dokumentace sestavená v rámci této části procesu je klíčovým prvkem pro řešení bezpečnosti. Tato dokumentace by měla být jednou ročně validována.

Krok 4. – Školení ředitelů a odpovědných pracovníků

Poté co je dokumentace sepsána a parametry nastaveny, musí proběhnout školení na úrovni managementu a vedení školy. Především ti se musí plně ztotožnit s požadovaným přístupem k řízení bezpečnosti. Pokud tito pracovníci nepřijmou nastavený standard za svůj, nebude proces implementace úspěšný. Následně bude proškolen ostatní personál.

Cheerful young businesswoman pointing at whiteboard and explaining strategy. Confident business coach presenting project to staff. Colleagues listening to presenter. Business meeting concept

Krok 5. – Implementace a školení obsluhy technických prostředků

Implementaci technických prostředků byste měli provést pouze na základě promyšlené vazby na  bezpečnostně – organizační opatření. Implementaci by měl předcházet projekt.

Praxe ukazuje, že i tam, kde jsou technické prostředky instalovány, dochází mnohdy k degradaci jejich bezpečnostní funkce, a to nesprávným používáním a nedodržováním režimu.

Následné funkční zkoušky a revize systémů technické ochrany musíte provádět v souladu s technickými normami a požadavky výrobců jednotlivých technických zařízení.

Krok 6. – Semináře za účasti specialistů

Semináře vám pomohou rozšířit a pochopit hloubku a požadavky bezpečné školy. V rámci zavedení bezpečnostního režimu jsou pravidelné semináře nezbytné. Pomohou pracovníkům školských zařízení stále vnímat problematiku jako aktuální. Informují o vývoji norem a zákonných požadavků. A v neposlední řadě vedou k výměně zkušeností.

unlock

Krok 7. – Nácvik postupů při mimořádných událostech

Jedno z nejdiskutovanějších témat, které čeří hladinu médií, laické i odborné veřejnosti. V rámci školských zařízení v České republice se odehrávají mnohdy „divoké“ a nekoncepční nácviky.  Vaše nácviky musí respektovat skutečnost, že ozbrojená složka disponující zákonnými pravomocemi a profesionálním výcvikem je Policie České republiky a případně další složky IZS. Řada nácviků není schopna postihnout taktické vedení zásahu ozbrojených složek státu (Policie ČR) a správné chování v rámci zásahu.

Krok 8. – Informování rodičů o zavedených opatřeních

Rodiče budou v případě mimořádné události prvními, kteří se budou snažit do školského objektu „dostat“ a budou pravděpodobně (byť neúmyslně) komplikovat práci Policie ČR.

Důkladná informovanost o nastavených opatřeních a fakt, že uvidí opatření v praxi (například tím, že sami nemohou chodit do školy jak se „jim zachce“ nebo bez identifikace), mohou do určité míry situaci zklidnit.

Školení rodičům také pomůže lépe chápat opatření, která se jim mohou zdát restriktivní a omezující.

Rodiče jsou aktivní složkou školských zařízení a stejně jako pedagogové i rodiče se musí ztotožnit s minimálním standardem bezpečnosti.