Semináře, nácviky, školení

Semináře za účasti specialistů

Semináře vám pomohou rozšířit a pochopit hloubku a požadavky bezpečné školy. V rámci zavedení bezpečnostního režimu jsou pravidelné semináře nezbytné. Pomohou pracovníkům školských zařízení stále vnímat problematiku jako aktuální. Informují o vývoji norem a zákonných požadavků. A v neposlední řadě vedou k výměně zkušeností.

libor01

Nácvik postupů při mimořádných událostech

Jedno z nejdiskutovanějších témat, které čeří hladinu médií, laické i odborné veřejnosti. V rámci školských zařízení v České republice se odehrávají mnohdy „divoké“ a nekoncepční nácviky. Vaše nácviky musí respektovat skutečnost, že ozbrojená složka disponující zákonnými pravomocemi a profesionálním výcvikem je Policie České republiky a případně další složky IZS. Řada nácviků není schopna postihnout taktické vedení zásahu ozbrojených složek státu (Policie ČR) a správné chování v rámci zásahu.

skol022

Vzorový program výcvikového kurzu

  1. den
09:00 – 12:00 Úvod, představení, seznámení s programem.

Pojetí bezpečné školy a bezpečného chování při násilných incidentech. Základní ukazatele bezpečného školního prostředí, vyhodnocení nejčastějších slabých míst.

Násilné incidenty ve školách a jejich typologie podle intenzity násilí.

Příčiny vzniku násilných incidentů, signály hrozícího nebezpečí.

 

výklad, skupinová diskuse

12:00 – 12:40 Přestávka na oběd
12:40 – 15:40 Typologie pachatelů násilných incidentů podle chování a motivace.

Prostředky a postupy zvládání násilných incidentů (komunikace a vyjednávání s pachatelem, komunikace se zasahujícími složkami, rodiči, médii).

Praktický nácvik v jednání s pachateli násilných incidentů, řešení modelových situací.

výklad, skupinová diskuse

 

modelové situace, cvičení

15:40 – 16:00 Reflexe a hodnocení prvního dne výcvikového kurzu.
  1. den
09:00 – 12:00 Úvod, seznámení s programem, shrnutí obsahu prvního dne kurzu.

Praktický nácvik v jednání s pachateli násilných incidentů. Řešení modelových situací – násilných incidentů a jejich následná analýza.

 

modelové situace, cvičení

12:00 – 12:40 Přestávka na oběd
12:40 – 15:00 Praktický nácvik v jednání s pachateli násilných incidentů.

Možnosti oborné a laické psychologické pomocí obětem násilných
incidentů ve školách.

Návrhy a metodické podklady pro přípravu žáků (studentů) v oblasti bezpečného chování při násilných incidentech: projektový den.

modelové situace, cvičení,
skupinová diskuse
15:00 – 16:00 Závěrečná reflexe, diskuse, zpětná vazba na výcvikový kurz.

Krátké přestávky budou organizovány podle potřeby, zpravidla po jedné až dvou vyučovacích hodinách.