Zjistěte stav vašich škol

Sami můžete ihned provést analýzu rizik dle tabulky níže. Snažte se vyvarovat neobjektivního náhledu na „sebe sama“ a snaha kritická a slabá místa zlehčovat nebo nevidět.

Co minimálně musíte posoudit při určení výše rizika dané hrozby:

  • Lokalitu kde se vaše školské zařízení nachází,
  • stavební provedení, počty vstupů a jejich režim,
  • izolovanost či propojení s komerčními subjekty,
  • skladbu žáků a pedagogů a dalších osob ve škole,
  • bezpečnostní incidenty (dokonané, eliminované, připravované) za alespoň 3 roky a kdo byl strůjcem (žák, cizí osoba, pedagog, …)
  • zavedené bezpečnostní řády, pravidla – jejich účinnost a dodržování,
  • z hlediska pravidel prioritně způsob identifikace a doprovodu návštěv,
  • průchodnost školy – zda se mohou cizí osoby ve škole volně pohybovat,
  • vybavení technickými prostředky, jejich účinnost a využívání.

CTV OSTROV

Tabulka níže může být prvním malým testem připravenosti a zranitelnosti školských zařízení, pokud si zodpovědné osoby na jednotlivé charakteristiky nastavení systému bezpečnostních opatření pravdivě odpoví. Nastaveným systémem je myšlen systém nastavený bezpečnostním specialistou a v duchu ČSN 73 4400, která bude dále rozebírána.

Tabulka č. 1: Míra zranitelnosti

Zranitelnost Charakteristika systému bezpečnostních opatření
Vysoká
  •  Systém bezpečnostních opatření není zavedený
  • Je velmi nedostatečný a poskytuje jen velmi malou nebo žádnou ochranu proti posuzované hrozbě – není vzhledem k ní definován
  • Je zavedený, ale není dodržován
Střední
  • Systém bezpečnostních opatření je zavedený, ale je nedostatečný a poskytuje jen malou ochranu proti posuzované hrozbě
  • Neprochází pravidelnou validací a zpětnou vazbou
  • Je dodržován bez pravidelné kontroly v rámci delegace rolí a jeho nedodržování nenese žádné sankce
Nízká a velmi nízká
  • Systém bezpečnostních opatření je zavedený a poskytuje velmi dobrou ochranu proti posuzované hrozbě
  • Prochází pravidelnou validací a zpětnou vazbou
  • Je dodržován a jsou nastaveny a dodržovány sankce za jeho porušení