Zjistěte stav vašich škol

Sami můžete ihned provést analýzu rizik dle tabulky níže. Snažte se vyvarovat neobjektivního náhledu na „sebe sama“ a snaha kritická a slabá místa zlehčovat nebo nevidět.

Co minimálně musíte posoudit při určení výše rizika dané hrozby:

 • Lokalitu kde se vaše školské zařízení nachází,
 • stavební provedení, počty vstupů a jejich režim,
 • izolovanost či propojení s komerčními subjekty,
 • skladbu žáků a pedagogů a dalších osob ve škole,
 • bezpečnostní incidenty (dokonané, eliminované, připravované) za alespoň 3 roky a kdo byl strůjcem (žák, cizí osoba, pedagog, …)
 • zavedené bezpečnostní řády, pravidla – jejich účinnost a dodržování,
 • z hlediska pravidel prioritně způsob identifikace a doprovodu návštěv,
 • průchodnost školy – zda se mohou cizí osoby ve škole volně pohybovat,
 • vybavení technickými prostředky, jejich účinnost a využívání.

CTV OSTROV

Tabulka níže může být prvním malým testem připravenosti a zranitelnosti školských zařízení, pokud si zodpovědné osoby na jednotlivé charakteristiky nastavení systému bezpečnostních opatření pravdivě odpoví. Nastaveným systémem je myšlen systém nastavený bezpečnostním specialistou a v duchu ČSN 73 4400, která bude dále rozebírána.

Tabulka č. 1: Míra zranitelnosti

Zranitelnost Charakteristika systému bezpečnostních opatření
Vysoká
 •  Systém bezpečnostních opatření není zavedený
 • Je velmi nedostatečný a poskytuje jen velmi malou nebo žádnou ochranu proti posuzované hrozbě – není vzhledem k ní definován
 • Je zavedený, ale není dodržován
Střední
 • Systém bezpečnostních opatření je zavedený, ale je nedostatečný a poskytuje jen malou ochranu proti posuzované hrozbě
 • Neprochází pravidelnou validací a zpětnou vazbou
 • Je dodržován bez pravidelné kontroly v rámci delegace rolí a jeho nedodržování nenese žádné sankce
Nízká a velmi nízká
 • Systém bezpečnostních opatření je zavedený a poskytuje velmi dobrou ochranu proti posuzované hrozbě
 • Prochází pravidelnou validací a zpětnou vazbou
 • Je dodržován a jsou nastaveny a dodržovány sankce za jeho porušení