Seminář „Ozbrojený útočník ve škole“

Karlovarský kraj podpořil z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality, uspořádání 15 seminářů s praktickým nácvikem „Ozbrojený útočník ve škole“ pro zaměstnance základních škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.

Asociace bezpečná škola, která dotaci získala, uspořádala v období od září až prosince 2019 semináře „Ozbrojený útočník ve škole“. Školy se dobrovolně přihlásily na základě oslovení emailem. Seminář probíhal v prostředí přihlášené školy, v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Proškolení všech zaměstnanců školy, bylo bez účasti žáků.

 

Organizace semináře

Seminář je rozložen do tří částí. V první části je přiblížena problematika ozbrojených střelců. Kdo je pro školu zmiňovaným aktivním útočníkem, zda školy hrozí nějaké nebezpečí v dané oblasti. Příklady z českého školského prostředí, kde byl eliminován agresivní útočník, posluchači ocenili, citace mnohých zahraničních případů, je jim vzdálena.

Druhá část je zaměřena na poskytnutí první pomoci při násilných traumatech. Profesionální záchranářka a školitelka IZS ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Bc. Vladislava Karbanová se zhostila tohoto úkolu a připravila si prezentaci s teoretickými pokyny, jakým způsobem poskytnout první pomoc člověku se zraněním sečným, bodným, střelným. Praktickou ukázku zástavu krvácení i za nestandardních podmínek, pokud nemáme k dispozici žádný obvazový materiál. Jak vnímat i psychickou stránku osob zasažených útokem, pokud se projevují hystericky nebo jsou paralyzováni. Následoval praktický nácvik poskytnutí první pomoci při resuscitaci. Účastníci si vyzkoušeli na figurínách techniku KPR.

Závěrečná část byla zaměřena na praktický nácvik „Ozbrojený útočník ve škole“. Posluchači si osvojili techniky chování při zmíněné mimořádné události a byli seznámeni, jakým způsobem by probíhal celý zásah Policie ČR. Na co je potřeba se připravit, jakým způsobem probíhá komunikace s operačním střediskem Policie ČR nebo IZS. Co musí dělat, aby nepodlehli panice a následky mimořádné události zmírnily.

Účastníci semináře „Ozbrojený útočník ve škole“, velmi ocenili poskytnuté informace lektorů a praktickou ukázku evakuace a invakuace. Vše, co se naučili jsou schopni použít i ve svém běžném životě, pokud se naskytnou na místě s aktivním útočníkem, nebo poskytnout první pomoc při zranění, krvácení či zástavě srdce. Uvědomili si některá úskalí, se kterými by se museli vypořádat, aby zvládli správně situaci.