Bezpečnost školského zařízení

Výrazy jako terorismus, ozbrojený útočník ve škole, nástražné výbušné zařízení, vyřizování si účtů (například neúspěšný žák, „naštvaný“ rodič), dítě jako nástroj vyřizování si účtů mezi rozvedenými rodiči (únos) nebo další mimořádné události již nejsou v ČR pouhou fikcí, ale skutečností. To by mělo vést školu a zřizovatele k zavedení zvýšených bezpečnostních opatření, a to nejen v rámci provozovaných zařízení, ale již při plánování výstavby či rekonstrukce.

Školská zařízení jsou často řazena mezi místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. Jsou v tomto ohledu velmi specifickým cílem. Útoky na ně jsou vnímány jako jedny z nejhorších. Zranitelnost dětí je mimořádně vysoká a hodnota, jakou představují pro svoji rodinu i celou společnost, je nevyčíslitelná. Proto je u nich potřebný specifický bezpečnostní přístup.

Small group of school friends looking at camera on background of blackboard

Pracujete ve školách i s pozitivními rysy:

  • Škola jako cíl útoku (ať zvenčí, nebo zevnitř vlastními žáky) má jasně definovanou strukturu a skladbu lidí (žáci, pedagogové, ostatní zaměstnanci), kteří by měli v budově školy být.
  • Škola má jasně definovaný režim, a pohyb po škole by tedy neměl být chaotický, ale řízený.
  • Každodenní kontakt s žáky a pedagogy by měl umožnit včasné rozpoznání změn v jejich chování.

To vše výrazně usnadní zavedení preventivních opatření v podobě organizačně-režimových pravidel a navazující techniky.

Z čeho se skládá bezpečnost školského zařízení?

Bezpečnost školy je poskládána z těchto celků:

 

bezpcelkygraf

Obr. 1: Skladba bezpečnostních opatření


Použité zkratky:

  • EPS – požární zabezpečovací systém
  • PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém
  • ACS – přístupový kartový systém ve spojení s např. Bakaláři atd
  • Zámkové systémy – například systém generálního klíče
  • CCTV – kamerový systém
  • PBŘ – požárně-bezpečnostní řešení objektu

 

Jednotlivé celky tvoří dle ČSN 73 4400 ucelené řešení. Bylo by chybou myslet si, že pouhá instalace technických prostředků vyřeší vaši bezpečnost. Bude nutné zamyslet se nad režimem provozu školského zařízení, zavést do praxe režimová a organizační opatření, žádat jejich dodržování na pedagogickém sboru, zaměstnancích a žácích či klientech.