Seznam auditorů ABŠ

Na této stránce jsou zveřejněny kontakty na auditory školských zařízení metodikou ABŠ.

  • Auditoři jsou řazeni abecedně a jejich pořadí nevyjadřuje žádné priority.
  • Auditoři uvedení níže nejsou zaměstnanci ABŠ. Absolvovali auditorský kurz ABŠ a mají oprávnění plně využívat metodiku ABŠ pro audity školských zařízení.
  • Audity škol vykonávají na své vlastní IČO nebo IČO jejich zaměstnavatele a v případě využití metodiky ABŠ za podmínek stanovených touto metodikou.
  • Auditory je možné také objednat zprostředkovaně přes ABŠ, která v případě takové objednávky audit metodicky dozoruje.
  • Výběr auditora pro školské zařízení je plně v kompetenci objednatele auditu.
  • Cenovou nabídku pro školské zařízení v případě přímého výběru objednatelem podává oslovený auditor. ABŠ dává auditorům pouze doporučení pro tvorbu cenové nabídky, cenu si stanovuje auditor sám a je ovlivněna cenovou politikou osloveného auditora a vzdáleností auditovaného objektu.

Seznam certifikovaných auditorů:

Jan Beran

Autorizovaný projektant ČKAIT v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení. Specializuje se na slaboproudé elektroinstalace, zejména na požárně bezpečnostní zařízení, zabezpečovací a dohledové systémy. Od roku 2015 spolupracuje s ABŠ na bezpečnostních auditech a návrzích technických prostředků zabezpečení pro školy a školská zařízení.

beran@asociacebezpecnaskola.cz
+420 731 441 872

Oblast: Kraj Karlovarský, Plzeňský


Ing. Libor Sladký

Vystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Od roku 1993 působí v oboru řešení bezpečnostních systémů, projektů a auditů. Je autorizovaným projektantem, prezidentem Asociace Bezpečná škola, členem komise pro vznik ČSN 73 4400 a řešitelem bezpečnostních posouzení školských zařízení řady zřizovatelů v rámci České republiky. Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.

info@asociacebezpecnaskola.cz
+420 731 441 861

Oblast: Celorepubliková působnost


Bc. Jitka Sladká

Již od roku 1993 působí v pozici představitele managementu. Zpočátku personální zaměření, poté práce s lidskými zdroji. Má bohaté zkušenosti se zaváděním nových procesů ISSO 9001:2001, projektů pro dotační tituly a výrobních principů. V rámci celoživotního vzdělávání vystudovala Trivis a.s. se zaměřením na právo a krizové řízení IZS. Dále se zdokonaluje v oboru ekonomie a management na VSPP a.s. Praha. V oblasti technické bezpečnosti a ochrany majetku a osob se pohybuje celý profesní život. Od roku 2017 je tajemnicí Asociace bezpečná škola z.s. a lektorkou v projektu „Prevence kriminality Ozbrojený útočník ve škole“. Prioritně spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a zainteresovanými státními organizacemi.

ekonom@asociacebezpecnaskola.cz
+420 731 441 862

Oblast: Celorepubliková působnost