Dokumenty a stanovy

S T A N O V Y
„Asociace bezpečná škola    z.s.“

Název spolku  :  „ Asociace bezpečná škola z.s. “  (dále také jen Asociace)

Sídlo: Hory č.p. 106, Karlovy Vary, PSČ 360 01

Preambule :

Asociace je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnost v oblasti bezpečnosti osob, ochrana měkkých cílů, škol a školských zařízení. Asociace je založena na dobu neurčitou.

Článek I.

Právní postavení Asociace

 • Asociace je právnickou osobou a zřizuje se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek II.

Orgány asociace :

 1. Valná hromada
 2. Představenstvo

  

Ad. 1. Valná hromada :

 1. Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada (dále jen „Valná hromada“). Valná hromada je tvořena jednotlivými členy asociace. Zasedání valné hromady se koná nejméně jedenkrát za rok. Valnou hromadu svolává Představenstvo asociace písemnou pozvánkou odeslanou alespoň 15 dní před konáním valné hromady s uvedením programu jednání. Písemnou pozvánku je možné nahradit emailovou zprávou nebo, krátkou textovou zprávou odeslanou na mobilní telefon člena asociace (SMS).

Působnost valné hromady plní shromáždění delegátů, za každý kraj je zvolen pobočnou asociací jeden delegát, který je zmocněn účastí na valné hromadě. Rozhodnutí Valné hromady je závazné pro všechny členy a orgány v rámci asociace.

Mimořádnou Valnou hromadu je oprávněno svolat Představenstvo Asociace požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů s uvedením předmětu jednání. Termín pro svolání mimořádné Valné hromady se stanoví do 60-ti dnů ode dne doručení písemné žádosti.

 1. Valná hromada je oprávněna rozhodovat zejména o:
 • přijetí a změně stanov
 • schválení zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření výboru a jednotlivých komisí za uplynulé období byly-li zřízeny
 • schválení roční účetní závěrky a rozdělení celkového ročního výnosu, případně povinnosti úhrady ztráty
 • plánu hospodaření
 • rozhodovat o vznesených námitkách proti rozhodnutí představenstva
 • rozhodovat o zániku a likvidaci asociace
 • způsobu majetkoprávního vypořádání při zrušení a likvidaci asociace, včetně jmenování likvidátora. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech v souladu s legislativou ČR.
 • Valná hromada je usnášení schopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, pokud řádně svolaná Valná hromada nebude pro nedostatečnou účast usnášeníschopná, bude svolána způsobem stanoveným pro svolání Valné hromady náhradní Valná hromada, která je již usnášeníschopná vždy. Náhradní zasedání Valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno
 • Na náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.

K přijetí usnesení o změnách stanov, o námitkách proti opatření uloženého Představenstvem, o úhradě ztráty o zrušení a likvidaci Asociace je nutná nadpoloviční většina všech členů. V ostatních případech rozhoduje prostá většina hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné, pokud se na tom usnesla nadpoloviční většina přítomných členů, je hlasování tajné. O průběhu jednání Valné hromady a jednání Představenstva se pořizují zápisy, které se zakládají do knihy zápisů. Zápisy podepisuje prezident asociace a jeden člen Představenstva.

 Ad.2.  Představenstvo

 1. Statutárním orgánem Asociace je Představenstvo (dále jen „Představenstvo“).
 2.  Představenstvo spravuje záležitosti Asociace mezi Valnými hromadami. Představenstvo je složeno z prezidenta Asociace a dvou členů Představenstva.
 3. Představenstvo provádí usnesení Valné hromady a rozhoduje o všech záležitostech činnosti Asociace s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny Valné hromadě.
 4. Představenstvo rozhoduje o výši vstupního poplatku a ročních příspěvků, v odůvodněných případech může být vstupní poplatek z rozhodnutí Představenstva prominut.
 5. Představenstvo rozhoduje o přijetí nového člena na základě jeho písemné žádosti, o vyloučení člena v případě, že porušuje stanovy a po písemném upozornění ve své negativní činnosti neustal.
 6. Schůzi Představenstva svolává prezident Asociace, popřípadě pověřený člen Představenstva. Představenstvo je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu přítomné většiny členů Představenstva.
 7.  Zjednání Představenstva se pořizuje zápis, který podepisují prezident Asociace, popř. předsedající a další člen Představenstva.
 8. O své činnosti předkládá Představenstvo zprávy Valné hromadě Asociace.

Ad. 2 b)

 Prezident Asociace

 1. Zastupuje Asociaci navenek v jednání s třetími osobami,
 2. Zajišťuje realizaci rozhodnutí Valné hromady a Představenstva

Člen Představenstva pověřený finančním hospodařením

 1. a) spravuje peněžní prostředky na pokladně a běžném účtu Asociace, eviduje stav majetku spolku,
 2. b) 4x ročně předkládá statutárnímu orgánu zprávu o finančním hospodaření a stavu majetku a finančních prostředcích,
 3. c) na výroční Valnou hromadu předkládá celkovou bilanci za uplynulý rok s rozpisem jednotlivých příjmů a výdajů, které Asociace uskutečnila,

 

Článek III.

Způsob a forma jednání

Jménem Asociace jedná a podepisuje prezident Asociace nebo pověřený člen Představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí vlastnoruční podpis. V případě nepřítomnosti prezidenta Asociace zastupuje pověřený člen Představenstva.

 

Článek IV.

Členství v Asociaci

 1. Členem Asociace (dále jen „člen“) se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, nebo právnická osoba, která si podala písemnou přihlášku.
 2. Členství vzniká rozhodnutím Představenstva Asociace a zaplacením vstupního příspěvku.
 3. Členství zaniká
 4.  úmrtím člena,
 5. vystoupením člena na základě písemného oznámení Prezidentovi Asociace nebo

Představenstvu Asociace,

 1. vyloučením člena
 2.  likvidací právnické osoby
 3.  zahájením insolvenčního řízení.

Článek V.

Poslání a hlavní cíle Asociace

Poslání Asociace:

 • vzdělávání v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení,
 • analýzy, komentování a propagace právních instrumentů v oblasti bezpečnosti,
 • spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 • Spolupráce se státními, veřejnými i soukromými subjekty, založená na vzájemné podpoře v oblasti bezpečnosti školských zařízení,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
 • propagace aktivit spolku a osvěta v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení
 • příprava a realizace projektů v oblasti bezpečnosti školských zařízení.
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
 • poradenské a konzultační činnosti,
 • zajišťování prostředků a podpor na vývoj, tvorbu a realizaci projektů a dalších aktivit směřujících k naplňování cílů Asociace
 • další formy činností a aktivit Asociace v souladu s jeho posláním, dalšími stanovenými cíli, případně k zajištění prostředků pro naplňování cílů.

 

Hlavní cíle Asociace:

 1. Hlavním posláním Asociace je eliminace ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, majetku v sektoru školských zařízeních a dosažení pozitivních změn v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení. Specifickým cílem Asociace je vybudovat systém podpory školských zařízeních v oblasti bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů a dle stanov a vnitřních směrnic.
 2. Asociace plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů:
 3. a) svou péčí zajišťuje rozšiřování právního vědomí v oblasti bezpečnosti a její ochrany na všech stupních vzdělávací soustavy v rámci ČR,
 4. b) propaguje na veřejnosti ochranu osob a majetku před spoluobčany, pořádá školení a vzdělávací akce s alegorií o své činnosti na webu Asociace,
 5. c) aktivně se podílí prostřednictvím svých členů na ochraně majetku fyzických osob a školských zařízení a péči o ně,
 6. d) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování rozvoje odborných znalostí a etického kodexu svých členů,
 7. e) zajišťuje dohled nad odbornou činností svých členů a pobočných Asociací zřízených v rámci jednotlivých krajů,
 8. f) využívá státních i jiných dotačních programů k rozvoji své činnosti k ochraně osob a majetku.
 9. Další podrobnosti o činnosti Asociace upravuje Vnitřní směrnice o činnostech a postupech Asociace (dále jen „Vnitřní směrnice“), která nesmí být v rozporu s těmito stanovami.
 10. Asociace při své činnosti na úsecích ochrany bezpečnosti osob a majetku spolupracuje s příslušnými správními orgány, odvětvovými ministerstvy s fyzickými a právnickými osobami.
 11. Cílem Asociace není provádět výdělečnou činnost ve prospěch jeho členů. Členové nemají podíly na majetku Asociace.
 12. Asociace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a Vnitřní směrnicí.

Článek VI.

            Zřízení pobočných Asociací

 

Se založením hlavní Asociace je možné zřídit pobočnou Asociaci v jednotlivých krajích. O jejím založení rozhoduje statutární orgán hlavní Asociace. Pobočná Asociace vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku příslušného soudu. Návrh na zápis podává statutární orgán. Práva a povinnosti členů pobočné Asociace se řídí těmito stanovami.

 

Článek VII.

Zásady hospodaření

 

Asociace není založena za účelem tvorby zisku, cílem hospodaření je spravovat společný majetek získaný z činnosti Asociace. Výnosy ze společného hospodaření Asociace rozděluje podle finančního plánu. Prostředky a majetek Asociace tvoří především:

 1. a) vstupní příspěvek členů,
 2. b) členské příspěvky,
 3. c) výnosy z hospodaření,
 4. d) dary, granty a dotace,
 5. e) hmotný a nehmotný majetek.

 

Článek VIII.

Práva a povinnosti členů Asociace

 1 Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:

 1. a) účastnit se jednání a rozhodování na Valných hromadách,
 2. b) volit a být volen do Představenstva nebo jednotlivých ustanovených komisí,
 3. c) účastnit se provádění společných akcí organizovaných asociací,
 4. d) podávat návrhy a stížnosti,
 5. f) podílet se na využívání výsledků z hospodaření.

2 Člen má tyto základní povinnosti (povinnosti a práva uvedená pod písm b) nelze plnit prostřednictvím jiných osob) :

 1. a) hradit včas stanovené členské příspěvky,
 2. b) účastnit se jednání Valných hromad a akcí pořádaných Asociací,
 3. c) plnit ustanovení těchto stanov a vnitřních směrnic Asociace,
 4. d) plnit rozhodnutí Valné hromady a Představenstva,
 5. f) uhradit stanovený vstupní příspěvek,
 6. g) aktivně se podílet na plnění poslání Asociace v rámci projektu Bezpečná škola.

Povinnosti uvedené ve vnitřní směrnici může člen plnit prostřednictvím jiné osoby, pokud z povahy věci nevyplývá povinnost osobního plnění.

3 Při vystoupení z Asociace nemá člen nárok na vrácení vstupního příspěvku.

 

Článek IX.

Porušení členských povinností

 Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo jedná v rozporu s vnitřní směrnicí, může Představenstvo uložit některé z těchto opatření:

 1. a) výtku,
 2. b) dočasné omezení ve využití výsledků hospodaření Asociace nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku.

Za totéž (opakované) porušení členské povinnosti lze v daném roce uložit jen jedno z uvedených opatření.

Člen, jemuž bylo uložené některé z opatření uvedených v odstavci 1, se může proti němu odvolat Statutárnímu orgánu Asociace do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo opatření oznámeno. Odvolání nemá odkladný účinek, výbor však může své rozhodnutí změnit nebo zrušit.

Člena, který hrubě nebo opakovaně porušil do jednoho roku po uložení opatření podle odstavce 1 členskou povinnost, nebo který porušil právní předpisy, nebo jedná v rozporu s Vnitřní směrnicí, může Představenstvo vyloučit z Asociace. Vyloučení člena Asociace je přezkoumatelné obecným soudem.

Řízení o uložení opatření podle odstavce 1 nebo o vyloučení podle odstavce 3 nelze zahájit, jestliže uplynula doba dvou let ode dne, kdy došlo k porušení členské povinnosti nebo právních předpisů.

Uložením opatření nebo vyloučením z Asociace není dotčeno právo Asociace na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen Asociace způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti vyplývající ze stanov nebo vnitřní směrnice nebo právních předpisů a zákonů.

Vnitřní směrnice stanoví, co je považováno za hrubé nebo opakované porušení členských povinností a sankce s tím spojené.

 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly projednány a přijaty Valnou hromadou Asociace dne 11. 11. 2016.

 

Stanovy ke stažení zde:

Stanovy Asociace bezpečná škola zs