Archive for Duben, 2018

Zodolnění bezpečnosti ve školách v Karlovarském kraji

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zodolnění bezpečnosti ve školách v Karlovarském kraji

Dne 20.4.2018 Karlovarský kraj zrealizoval pokračování další aktivity spojené s projektem „Bezpečná škola – prevence především“ s důrazem na prevenci jako základ bezpečné školy.

Již v roce 2014 a 2015 kraj zadal provedení bezpečnostních auditů u všech školských zařízení zřizovaných krajem.

Výstupy a doporučení ze stran auditorů kraj uchopil s maximální zodpovědností. V rámci plánovaných dlouhodobých investic, kraj alokoval prostředky na zodolnění bezpečnosti v daných školách a doplnění chybějící techniky, popřípadě její integrace v souladu s nově účinnou normou ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“. Norma vstoupila v platnost v září 2016 a kraj měl určitý náskok.

Prvotním krokem bylo již zmíněné zjištění a analyzování stávajícího stavu bezpečnosti žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Posléze správným způsobem uchopil výsledky z auditů a přistoupil k doplnění techniky. Ani zde nekončí podpora škol při nastavování a udržování bezpečnosti ve školách. Je potřeba školy v této oblasti podporovat a školit. Karlovarský kraj během roku 2016 a 2017 uspořádal dva semináře na téma bezpečí ve školách.

Nyní, téměř po roce usilovných příprav, ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR a Záchrannou zdravotnickou službou Karlovarského kraje uspořádal jednodenní teoretický a praktický nácvik činností k zajištění a zodolnění bezpečnosti ve školách v případě mimořádné události.

Všichni zaměstnanci Střední školy stravování a služeb si mohli aktivně vyzkoušet postupy při evakuaci, invakuaci včetně velmi poutavého proškolení na poskytnutí nezbytné pomoci při zranění či jiných fyzických traumatech.

Zaměstnanci Střední školy stravování a služeb

Asistence Policie ČR a Záchranné zdravotnické služby byla školou vnímána jako velmi přínosná a inspirující pro všechny zaměstnance školy a hodnocena jako žádoucí směr v dnešní době sociální globalizace.

Policie ČR a Záchranná zdravotnická služba předvedli vysoce profesionální výkon a patří jim velké poděkování.

Asociace bezpečná škola se komplexně podílet na přípravných a doprovodných činnostech společně s vedením Karlovarského kraje a Odborem bezpečnosti a krizového řízení. Měli jsme možnost předat schopnosti a zkušenosti načerpané ze školského prostředí a obdobných nácviků několika krajů a měst napříč celou ČR, včetně aplikace metodiky k normě ČSN 734400, které jsou členové asociace spoluautoři a následně tvůrci prováděcí metodiky.

Po úspěšné akci Karlovarský kraj bude pokračovat s dalšími školami. Písemná odezva ze stran účastníků se setkala s velmi kladným ohlasem a požadují další semináře a praktické nácviky.

Za Asociaci bezpečná škola:
Jitka Sladká, tajemnice

 

Krajské listy: odkaz