Legislativa a normy

Jednotlivé systémy jsou ošetřeny na úrovni zákona, vyhlášek a norem. Většina norem je harmonizována s evropskými normami. Níže jsou uvedeny základní normy pro jednotlivé systémy, kterými by se měl investor, projektant a dodavatel řídit.

Zákon č. 561/2004 Sb.( školský zákon), § 29 odst. 2, ukládá:
Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo školství stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

Stěžejní norma:

ČSN 734400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Management rizik – Principy a směrnice
ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

Mechanické bezpečnostní systémy:
ČSN EN 1303 (16 5191) Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1627 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace
ČSN EN 12209 (16 5124) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12320 (16 5123) Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku
ČSN EN 14846 (16 5192) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody

Požární bezpečnost:

ČSN 34 2710 – EPS – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
ČSN 73 0875 – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci PBŘ
ČSN EN 60849 – Nouzové zvukové systémy
ČSN EN 54-xx (soubor)  – Elektrická požární signalizace
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

Zabezpečovací systémy:

ČSN CLC/TS 50131-7 – Poplachové systémy PZTS – Pokyny pro aplikace
ČSN EN 50131-1 ed. 2 – Poplachové systémy PZTS – Systémové požadavky
ČSN CLC/TS 50398 – Kombinované a integrované systémy
ČSN EN 50518, část 1,2 a 3 – dohledová centra, dispečinky trvalého monitoringu

Kamerové systémy:

ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy – Systémové požadavky
ČSN EN 62676-4 – Dohledové videosystémy – Pokyny pro aplikace
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Přístupové systémy:

ČSN EN 60839-11-1 – Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty
ČSN EN 60839-11-2 – Elektronické systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace

Vstupní systémy:

ČSN EN 50486 – Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech

Související právní předpisy

Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů