Odborné sekce a členové

Odborné sekce:

Ing. Libor Sladký
Metodická sekce

ingliborsladkyVystudoval Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Od roku 1993 působí v oboru řešení bezpečnostních systémů, projektů a auditů. Je autorizovaným projektantem, prezidentem Asociace Bezpečná škola, členem komise pro vznik ČSN 73 4400 a řešitelem bezpečnostních posouzení školských zařízení řady zřizovatelů v rámci České republiky. Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel


Bc. Jitka Sladká
Metodická sekce

Již od roku 1993 působí v pozici představitele managementu. Zpočátku personální zaměření, poté práce s lidskými zdroji. Má bohaté zkušenosti se zaváděním nových procesů ISSO 9001:2001, projektů pro dotační tituly a výrobních principů. V rámci celoživotního vzdělávání vystudovala Trivis a.s. se zaměřením na právo a krizové řízení IZS. Dále se zdokonaluje v oboru ekonomie a management na VSPP a.s. Praha. V oblasti technické bezpečnosti a ochrany majetku a osob se pohybuje celý profesní život. Od roku 2017 je tajemnicí Asociace bezpečná škola z.s. a lektorkou v projektu „Prevence kriminality Ozbrojený útočník ve škole“. Prioritně spolupracuje s Policií ČR, Městskou policií a zainteresovanými státními organizacemi.


Ing. Petr Schmid
Auditorská sekce

ingpetrschmidV oblasti zabezpečovacích technologií pracuje od roku 1995. Profesně “vyrostl” u státních bezpečnostních složek, kde prováděl kontrolní činnost, bezpečnostní a provozní audity resortu MS v rámci celé ČR . Dlouholeté profesní zkušenosti z oblasti bezpečnostních systémů resortů MS, MO, MV, MŠMT, MZdr, bezpečnostní a provozní auditor, technický dozor investora. Různé posty řízení teamů – přípravář, projekční i montážní skupiny, řízení teamu projectmanagerů.


JUDr. Václav Růžička
Odborná sekce elektronických systémů

Doktor práv se specializací na správní právo a bezpečnost. Zpracovatel metodiky postupů na zabezpečení škol a zdravotnických zařízení. Zaměřuje se na bezpečnost osob, dětí, škol, zdravotnických zařízení a využití kamerových systémů. Znalec v oblasti bezpečnostního posouzení rizik, návrhu zabezpečení objektů, osob, vozidel a majetku. Provádí analýzu mimořádných a pojistných událostí dle ČSN a EN norem. Autor multifunkčního dohledového centra ARC PCO 1. certifikovaného v ČR dle ČSN EN 50518.


Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.
Sekce psychologie

Více jak 10 let se zabývá problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika, psychologií v managementu a etikou. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty. Je mimořádným členem Asociace forenzních psychologů, členem České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a členem AGA.


Veronika Fáberová
PR, přednášející lektor

Působí v oblasti komerční bezpečnosti téměř 30 let, věnuje se především řízení speciálních bezpečnostních projektů, auditní a poradenské činnosti a vzdělávání dospělých v různých bezpečnostních disciplínách. Absolvovala řadu speciálních bezpečnostních kurzů v UK, vystudovala marketing na London Business School a je certifikovaná od LRQA jako vedoucí auditor. Založila a vede společnost Doverville, s.r.o., která se věnuje bezpečnostnímu poradenství a vzdělávání. Je také autorkou řady vzdělávacích i rekvalifikačních programů a výbornou lektorkou.


Jiří Gajdoš
Sekce prevence kriminality

Věnuje se prevenci kriminality, primární prevenci, vzdělávání dospělých v oblasti bezpečnosti a prevence, projektovému poradenství, realizaci projektů zaměřených na bezpečnost a prevenci. Zaměřuje se na efektivní využití lidských zdrojů při systémovém řešení dané problematiky, zjišťování kapacit a stavu formou auditů, následnému doporučení a nastavení optimálních opatření a procesů (delegace pozic, krizové karty apod.). Při svých pracovních aktivitách spolupracuji s mnoha městy a obcemi, školskými zařízeními a institucemi (Policie ČR, MP).


Bc. Radek Kubíček, MBA
Sekce GDPR

Dlouhodobě se specializuje na problematiku ochrany osobních údajů ve školách a školských zařízeních, kde realizuje audity GDPR a navrhuje ochranná opatření. Realizuje pro školy dotační poradenství v oblasti získání dotací z EU a jiných dotačních titulů. Na základních školách dále působí jako projektový manažer a koordinátor projektů OP VVV a sociální pedagog. V oblasti ochrany osobních údajů zastává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.


Ing. Jan Heisler, MBA
Sekce ochrany informací

Absolvent FSI ČVUT (ASŘ), FŽ UK a CMI. Více než 10 let přednášel na vysokých školách (FSI ČVUT a UK). Od roku 1992 se účastní projektů pro veřejnou správu. Je členem ŘV (řídícího výboru) CACIO a zakládajícím členem a předsedou občanského sdružení CNZ o.s. Jan Heisler pracuje jako CEO ve společnosti RELSIE spol. s r.o., realizující akreditované certifikace a inspekce produktů v ICT, procesní analýzy a služby v oblasti ochrany informací.


Ing. Michal Řezáč MSc.
Sekce ochrany informací

Celý svůj život se věnuji počítačům – systémům řízení, analýze dat a vývojovým platformám. Informační bezpečnost a kybernetickou bezpečnost jsem bral jako nedílnou součást dalšího vývoje. Provedl jsem mnoho bezpečnostních opatření, abych nakonec zjistil, že největším rizikem v oblasti ochrany informací jsou uživatelé ICT a na druhém místě jejich šéfové. Internet je až na místě třetím.


Tomáš Pospíšil
Odborná sekce zámkové systémy

Nejsem zaměstnancem žádné společnosti v bezpečnostním průmyslu, nesedím v žádném statutárním orgánu jiné oborové organizace. Pracuji jako manažer marketingu v internetovém portálu Sousedé.cz, se kterým Cech MZS-ČR již delší dobu spolupracuje, a který je také mediálním partnerem projektu Zabezpečte se. Ve spolupráci s ABŠ připravujeme spoustu novinek, které ocení zejména ředitelé škol.


Členské organizace:

Asociace krajů České republiky

AKČR je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů. Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky. Členy Asociace krajů jsou všechny regiony České republiky, včetně hlavního města Prahy.


Středočeský kraj

Středočeský kraj patří mezi regiony s největším počtem škol a školských zařízení. K 30. 11. 2016 v něm bylo zaregistrováno 1668 ředitelství škol a školských zařízení různých zřizovatelů. V posledních letech byl největší nárůst zaznamenán v oblasti předškolního a základního vzdělávání v okrajových oblastech Prahy v návaznosti na demografický vývoj a výstavbu v těchto lokalitách.  Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km2 ) zabírá 14 % území ČR a je cca 1,9 krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice.


CMZS
Cech mechanických zámkových systémů

logo cmzsJe oborová organizace, sdružující podnikatele, fyzické i právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických zábranných prostředků – zámkových systémů. Cech MZS je organizací fungující již více než 17 let. Její členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která se rozhodla začít bojovat a přispět k lepší prevenci kriminality, ochrany majetku a osob nejen v České republice.


Komerční organizace:

SECURITY consulting s.r.o.
Vysoce odborné konzultační a projekční služby

security logoPro podnikatelské subjekty provádíme výhodný outsourcing řešící problematiku bezpečnosti a krizového řízení, která legislativně a odborně stojí mimo hlavní zřizovací aktivity většiny společností. Spolupráce s naší společností je prakticky použitelný, bez zbytečných administrativních zátěží partnerských subjektů.


RELSIE spol. s r.o.​​

RELSIE poskytuje služby převážně v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a systémů managementu, formou auditů, konzultací, školení, metodických a projektových dohledů a dozorů. RELSIE provozuje Certifikační orgán výrobků ATS Relsie a Inspekční orgán A-TEST, tyto orgány jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

 


EUROALARM, spol. s r. o.

EUROALARM, spol. s r. o., byla založena v druhé polovině roku 1992 jako importér a specializovaný velkoobchod zabezpečovací technikou.  Společnost je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Cechu EPS ČR, Profesní komory požární ochrany (PKPO), Hospodářské komory ČR a Asociace bezpečná škola.


2K CONSULTING s.r.o.
Auditní a poradenská společnost


Společnost má dlouholeté zkušenosti s ochranou osobních údajů. Nabízí komplexní služby pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení  v oblasti GDPR, tj. zpracování vstupní analýzy (audit), analýzy rizik, vypracování vnitřních směrnic, metodik a zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), včetně návrhu technického opatření proti úniku osobních údajů, právního poradenství a poradenství v oblasti IT. Financování implementace GDPR zajišťuje v rámci realizace šablon OP VVV a z jiných dotačních titulů ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.


Společnost GORDIC
Informační systémy, IoT a KYBEZ

Jsme předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. V naší činnosti se protíná oblast informačních systémů, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. Specializujeme se na tvorbu a dodávku software, včetně komplexní uživatelské podpory.

Zaštiťujeme platformu KYBEZ, která je založená na bezplatné, dobrovolné a efektivní spolupráci odborných akademických, veřejných a mediálních institucí a nezávislých specializovaných komerčních společností z oblasti informačních a telekomunikačních technologií.

 

 

 


Denali Advisory, a.s.

 
Společnost Denali Advisory, a.s. nabízí ve svém portfoliu komplexní bezpečnostní řešení pro ochranu vnitřních prostor budov i pro ochranu vnějšího perimetru, které obsahuje pokročilé technologie rozpoznávání osob pro kamerové systémy, implementace pro městské kamerové systémy, řízení dopravy a další bezpečnostní aplikace.

Zabývá se otázkou Smart Cities jako celku s využitím inteligentních algoritmů, které zpracovávají data a ihned spouštějí procesy, s jejichž pomocí je možné optimalizovat výkon, efektivitu a zlepšit kvalitu života obyvatel měst a obcí.


WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern

 Za Obchodní skupinu společností WAKKENHAT je členem Asociace Bezpečná Škola společnost WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern, jež je dále mimo jiné i členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky a působí na trhu bezpečnostních služeb a technologií od roku 2004. Společnost se specializuje zejména na poskytování všech typů bezpečnostních služeb, s nimi souvisejícími technologiemi a činnostmi. Celý profil ke stažení zde: Prezentace OBCHODNÍ SKUPINY SPOLEČNOSTÍ WAKKENHAT_ABŠ_2019


Společnost COMFIS s.r.o.

Společnost COMFIS s.r.o. se zabývá dodávkou komplexních řešení pro identifikaci osob se specializací na biometrické systémy. Patříme k leaderům v oblasti biometrických technologii v České republice. V posledních letech se intenzivně pohybujeme v oblasti školních zařízení s celorepublikovým rozsahem. Díky vlastnímu vývoji a výrobě jsme schopní navrhovat řešení přímo na míru dle požadavků našich zákazníků bez zbytečných omezení. Více informací zde.