Archive for Říjen, 2017

ROAD SHOW 2017 „My a naše bezpečnost v Karlovarském kraji“

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROAD SHOW 2017 „My a naše bezpečnost v Karlovarském kraji“

Dne 26.9.2017 proběhla v prostorách Městského domu kultury v Sokolově v pořadí již pátá odborná debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 –  My a naše bezpečnost na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé ČR. Ve spolupráci Karlovarského kraje a města Sokolova se debaty zúčastnilo celkem 160 lidí, především představitelé Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba), armáda ČR, městských a obecních policií, starostové, ředitelé škol a nemocnic, poslanci, zástupci vědy, výzkumu a vzdělání, průmyslu a další představitelé státní správy a samosprávy nejen z Karlovarského kraje.

Akce byla doprovázena i řadou statických ukázek Policie ČR (prezentace techniky spojené s činností policie ČR a byl zde viděn např. i tzv. „Schengen Bus“, který slouží k rychlé identifikaci osob), Hasičského záchranného sboru (HZS Karlovarského kraje prezentoval nejen požární techniku, ale i techniku spojenou s ochranou obyvatelstva proti zbraním hromadného ničení. Byla zde prezentována např. dekontaminační jednotka, ale i bezpilotní prostředky, atd.), Zdravotnické záchranné služby (ZZS KVK prezentovala techniku spojenou s rychlou záchranou obyvatel a také prostředky spojené s prevencí a výchovou obyvatel v oblasti poskytnutí první pomoci, atd.). Armáda České republiky představila v rámci tohoto bezpečnostního fóra obrněnou zdravotnickou techniku Pandur schopnou převést až 8 raněných. Tyto prezentace byly také doplněny o ukázky městské policie Sokolov a také o ukázky partnerských společností projektu Road Show 2017 – My a naše bezpečnost.

Akce pod vedením hejtmanky Karlovarského kraje, Mgr. Jany Vildumetzové, která zahájila svou účast prohlídkou prezentace IZS KVK, AČR, a partnerů projektu. Měla možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti obrany a bezpečnosti a krátce pohovořit s přímými aktéry zajištující bezpečnost v kraji a v rámci celé České republiky. Samotné diskusní fórum, které se konalo v Městském domě kultury v Sokolově, začalo v 17:00. Moderování akce se ujal PhDr. Jakub Železný, který nejprve přivítal všechny účastníky a poté představil témata diskusního fóra v Sokolově spolu s jednotlivými panelisty.

Mezi panelisty v Sokolově zasedli:

 • Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka Karlovarského kraje
 • Bc. Jan Picka – starosta města Sokolov
 • Generálmajor. Ing. Jaroslav Kocián – zástupce náčelníka Generálního štábu – Inspektor AČR
 • Brig. gen.  MUDr. Zoltán Bubeník – ředitel Agentury vojenského zdravotnictví AČR
 • Mgr. Petr Kubis – náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
 • Ing. Bohuslav Chalupa – předseda Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
 • PhDr. Zdeněk Soukup – poslanec PSP ČR, člen Výboru pro sociální politiku a Výboru pro evropské záležitosti, předseda Podvýboru pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce
 • Martin Lank – poslanec, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR
 • JUDr. Manfred Kraus – tajemník Bezpečnostní rady Karlovarského kraje, vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení, bezpečnostní ředitel
 • Plk. Mgr. Petr Macháček – ředitel Krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje
 • Plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D. – náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení HZS Karlovarského kraje
 • MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA – ředitel ZZS Karlovarského kraje
 • Plk. gšt. Ing. Jaroslav Kořínek – ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary
 • Jitka Sladká – Asociace bezpečná škola z.s.
 • Ing. Veronika Krajsová – prezidentka Asociace Záchranný kruh
 • Kpt. v zal. Ing. Ludvík Cimburek – externí poradce a koordinátor NGŠ AČR pro oblast Aktivní zálohy
 • RNDr. Jiří Hynek – prezident a výkonný ředitel Asociace Obranného a Bezpečnostního Průmyslu
 • Ing. Michal Nováček – ředitel, TESLA Hloubětín, a.s.
 • Ing. Jaromír Řezáč – generální ředitel GORDIC
 • Radek Zachoval, BA (Hons), vedoucí technického oddělení, Security & Comfort, Siemens, s.r.o.

Témata, která byla diskutována v Sokolově, byla témata, která byla zvolena Karlovarským krajem především z důvodu aktuálnosti a důležitosti nejen pro kraj samotný, ale i pro další regiony v České republice. V Sokolově bylo diskutováno:

 • Obchod s chudobou a pocit bezpečí občanů
 • Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí (součást vzdělávacího procesu obyvatelstva)
 • Bezpečná škola – Asociace bezpečná škola z.s.
 • Informační centrum IZS (informování obyvatel o mimořádných událostech velkého rozsahu)
 • Leteckou záchranou službu zajišťuje – Armáda ČR
 • Role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti regionu

Jakub Železný, moderátor celé akce, v  krátkosti představil projekt Road show 2017 – My a naše bezpečnost. Pan ředitel zdůraznil především přesah projektu za hranice jednotlivých krajů, schopnost propojení a sdílení témat a využití výsledků jednotlivých akcí v rámci projektu všemi zainteresovanými subjekty především při efektivním využívání zdrojů pro zajištění bezpečnosti naší země. Závěrem poděkoval Karlovarskému kraji a městu Sokolov za možnost uspořádat tuto akci v Karlovarském kraji a také za podporu.

 

Hejtmanka Karlovarského kraje, Mgr. Jana Vildumetzová. Ve svém vystoupení zdůraznila, že téma bezpečnosti je pro ni tématem prioritním, a že mu věnuje velkou pozornost. Zmínila, že především problematika kriminality, vyloučených lokalit a obchodu s chudobou, je to co Karlovarský kraj řeší prioritně a s velkým úsilím. Zmínila potřebu legislativních změn, především s ohledem na regulaci nájemného např. vytvořením tzv. cenových map, které by přispěly k eliminaci rozmachu obchodu s chudobou.

Po paní hejtmance vystoupil Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje, který podpořil slova paní hejtmanky a mimo jiné zmínil, že je třeba přejít od slov k činům a především problematiku vyloučených lokalit a obchodu s chudobou řešit intenzivněji a konkrétněji. Zmínil, že již byly podniknuty kroky ke zlepšení situace, především v oblasti legislativních změn.

V rámci diskusního tématu boje s chudobou vystoupili takřka všichni panelisté, kteří svými příspěvky společně s občany v sále aktivně diskutovali tuto část diskusního fóra. Mezi vystupujícími z auditoria patřila například starostka obce Rotava, která zmínila, že tato problematika trápí její obec velmi, a proto přivítala inciativu Karlovarského kraje v řešení boje s chudobou v podobě, kterou navrhovala paní hejtmanka a pan náměstek.

V rámci tématu Svět záchranářů paní prezidentka, Ing. Veronika Krajsová, zmínila význam projektu Záchranný kruh pro přípravu dětí v oblasti bezpečnosti na nepředvídatelné, mimořádné situace. Výsledky tohoto projektu jsou vnímány i jinými kraji velmi pozitivně a dokonce některé kraje uvažuji o vytvoření takovéhoto vzdělávacího a výukového centra i na svém území. Ve svém vystoupení vyzdvihla skvělou spolupráci s IZS, jejichž zástupci velmi ochotně dodávají lektory. Zmínila také, že je ale třeba se věnovat vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti nejen u dětí, ale i u pedagogického sboru, a že je třeba tento systém standardizovat v rámci celé republiky. Paní hejtmanka poděkovala paní prezidentce za tuto inciativu.

Ve 3. bloku diskusního fóra vystoupila se svým příspěvkem Jitka Sladká z Asociace Bezpečná škola. Zmínila nutnost a potřebu vzdělávání nejen žáků, ale i pedagogů s ohledem na aktuálnost hrozeb, především pak hrozbu související s tzv. Ozbrojeným útočníkem – jakýkoli agresor ohrožující zdraví a život osob ve škole. Tento projekt je v souladu s konceptem ČR podporou Bezpečnostní politiky a prevence kriminality.  Jedná se o nastavení vzorového chování v režimových opatření. Jasná delegace rolí při možné mimořádné události. Nácvik spolupráce ze složkami IZS. K tomuto bloku přispěl i zástupce společnosti Siemens, s.r.o., Radek Zachoval, BA (Hons), který poukázal, že ochrana škol je i o využití nových moderních technologiích, které v současné době dokáží identifikovat osobu, která by mohla být hrozbou. Využití moderních technologií v části prevence je velmi důležitá.

Ve 4 bloku vystoupil plk. Ing. Oldřich Volf, náměstek ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení HZS Karlovarského kraje, který zdůraznil připravenost HZS Karlovarského kraje v řešení mimořádných událostí. Jako zástupce ředitelství HZS nejmenšího kraje uvedl, že spolupráce všech složek v kraji funguje velmi dobře i díky dokonalé znalosti těchto složek navzájem. Ředitel Záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje, MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., MHA, uvedl, že ZZS Karlovarského kraje je v mnoha případech zneužívaná pacienty z důvodu např. přednostního ošetření, snížení nákladů na dopravu při přepravě do nemocnice a taky z důvodu vyhnutí se platbě poplatků. Dodal také, že příslušníci ZZS jsou mnohdy napadány fyzicky při svých výjezdech k případům. Toto bylo všemi přítomnými odsouzeno, a jak uvedl Martin Lank, poslanec PSP ČR, některé kraje využívají užší spolupráce ZZS s Policií ČR, kdy příslušníci PČR doprovází ZZS k jednotlivým případům a mají možnost se díky této spolupráci aktivně a prakticky vzdělávat ve zdravotnické přípravě. Ředitel krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje, plk. Mgr. Petr Macháček, uvedl, že PČR v případě napadení zástupce ZZS je připravena okamžitě zasáhnout a pomoci a že spolupráce s ZZS v této oblasti je již nastavena. Úspěšnou spolupráci IZS Karlovarského kraje podpořil i JUDr. Manfred Kraus, tajemník Bezpečnostní rady Karlovarského kraje, vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení, bezpečnostní ředitel. Paní hejtmanka i páni poslanci podpořili myšlenku, aby představitelé ZZS získali status chráněné osoby.

Na závěr diskusního fóra požádal PhDr. Jakub Železný paní hejtmanku o shrnutí celé akce. Paní hejtmanka poděkovala všem zúčastněným za účast a aktivní zapojení do diskuse, která přinesla mnoho zajímavých příspěvků, podnětů pro řešení diskutované problematiky. Ocenila práci všech příslušníků IZS a poděkovala jim za dosavadní práci, které si nesmírně váží. Poděkovala i organizátorům projektu Road Show 2017 – My a naše bezpečnost za organizaci této akce, která přispívá k mapování bezpečnostní situace v jednotlivých regionech. Poděkovala i městu Sokolov a MDK v Sokolově za podporu.

 

Po té PhDr. Jakub Železný ukončil 5. diskusní fórum v Sokolově.