Archive for Říjen, 2022

Případ vraždy učitele v Praze: škola žákům nepomáhala, poradkyně neměla vzdělání

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Případ vraždy učitele v Praze: škola žákům nepomáhala, poradkyně neměla vzdělání

Přestože je březnová vražda kantora Jaroslavem Ř. na pražském učilišti neomluvitelná, poukazuje Česká školní inspekce na řadu nedostatků ve vzdělávání a práci se studenty na dané škole. Byť se o problémech zavražděného pedagoga a tříd, ve kterých vyučoval, vědělo, nepodniklo vedení školy žádné kroky k nápravě. Navzdory snaze studentů a rodičů situaci řešit.

„Škola neprováděla potřebnou analýzu vývoje skupinových a individuálních výsledků vzdělávání žáku ve třídě ME3 (ani v dalších třídách), nepřijímala vhodná a účinná intervenční opatření pro jejich zlepšení. Nezajistila včasnou podporu a pomoc žákům ohroženým zásadní studijní neúspěšností,“ stojí ve zprávě České školní inspekce (ČŠI) o Výsledku šetření stížnosti, kterou podal na školu anonym a také Policie České republiky. Jako první o výsledcích informovaly Seznam Zprávy.

Ve zprávě, kterou má k dispozici i iDNES.cz, inspektoři dále uvádějí, že „škola také v dostatečné míře nevěnovala pozornost speciálním vzdělávacím potřebám žáka.“ Tomu byla diagnostikovaná smíšená vývojová dysfázie, přičemž mu školské poradenské zařízení vypracovalo plány pedagogické podpory, které měli respektovat všichni kantoři.

Své seznámení s diagnózou a doporučenými postupy pomoci studentovi kantoři stvrzovali podpisem. Mezi doporučení patřilo naučit ho pracovat s textem, kontrolovat pochopení obsahu sdělení, dělení látky do menších kroků, respektovat formulační problémy, oslabení paměti a umožnit mu vhodné zápisy do sešitu.

 

 

Podle závěrů inspektorů ale právě zmíněný přístup zabitý učitel Jan K. neuplatňoval, vedení navíc nijak nekontrolovalo jeho naplňování. Z rozhovorů se spolužáky devatenáctiletého útočníka Jaroslava Ř. se inspektoři dozvěděli, že jim u daného kantora nevyhovoval způsob zápisu učiva (diktování do sešitů) ani zkoušení, pro které se museli učit nazpaměť celé statě. Všichni se také shodli, že byl náročným učitelem a jím vyučované předměty byly těžké, a to zejména pro velký objem informací.

Ve zprávě stojí, že o jeho přísnosti a důsledném trvání na požadavcích věděli i učitelé odborného výcviku. Navzdory daným skutečnostem ale někteří žáci hodnotili pedagoga kladně, především pro jeho znalosti.

Inspektoři také zjistili, že zavražděný Jan K. nerespektoval doporučení ministerstva školství, které na školy apelovalo, aby byly k žákům po distanční výuce shovívavější. Oproti druhému pololetí školního roku 2020/2021 na online výuce se většina studentů v prvním pololetí roku 2021/2022 zhoršila – shodně v předmětech, které vyučoval

„U čtvrtiny žáků došlo k výraznému zhoršení prospěchu v předmětu číslicová technika. U některých dosáhlo hodnocení dokonce rozdílu tří až čtyř klasifikačních stupňů. Nejhorší prospěch zaznamenali žáci této třídy v 1. pololetí školního roku 2021/2022 v novém předmětu sdělovací technika. Průměrné hodnocení žáků ve třídě bylo 3,9, přičemž žádný žák nebyl hodnocen stupněm výborný a sedm žáků bylo hodnoceno stupněm nedostatečný,“ uvádějí inspektoři.

Poukazují také na samotného Jaroslava Ř., kterého ve zprávě zmiňují jako předmětného žáka. „Předmětný žák na konci 2. pololetí školního roku 2020/2021 prospěl s vyznamenáním, z předmětu vyučovaného daným vyučujícím – číslicová technika – byl hodnocen stupněm výborný. Žákovi zároveň byla udělena pochvala za vynikající studijní výsledky a za příkladnou docházku, a to jak v teoretické, tak i praktické výuce. V 1. pololetí 2021/2022 žák neprospěl z předmětů číslicová technika a sdělovací technika (výuku obou předmětů zajišťoval předmětný vyučující),“ napsali.

Problémy řešili studenti se svým třídním učitelem, který je pouze odkázal na doučování u daného kantora. V případě rodičů Jaroslava Ř. volal opakovaně do školy jeho otec. Jeho rozhovory s třídním učitelem, který údajně rodinu o zhoršeném prospěchu informoval, ale inspekci to nebyl schopný dokázat, a ředitelem nikam nevedly.

Jednou z možností, jak problémy řešit, byla hospitace ředitele Karla Dvořáka v daných předmětech. K té ale v průběhu roku nedošlo. „Ze sdělení ředitele školy uvedeného do zápisu jednání s ČŠI vyplynulo, že v hospitační činnosti sám nespatřuje přínos, neboť jinak vypadá hodina v jeho přítomnosti a rovněž také nedokáže posoudit účinnost vzdělávacích metod v hodinách, které jsou mu aprobačně vzdáleny,“ stojí ve zprávě inspekce.

Podle ní v daném roce prováděla návštěvy v hodinách pouze jeho zástupkyně a vdova po zavražděném učiteli.

Pomoc poskytuje nezkušená pracovnice

Studenti se v případě problémů mohli obracet na výchovnou poradkyni, ta ale danou funkci začala vykonávat až ve školním roce, kdy k útoku došlo. Zjištění ČŠI dokládají, že funkci ve své předchozí praxi nevykonávala, ani neabsolvovala příslušné studium.

Ředitel Dvořák sdělil, že s její prací není spokojený a od 30. června 2022 by danou funkci měla vykonávat nová výchovná poradkyně. O nefungující spolupráci ČŠI informoval i metodik prevence, podle kterého se na něj studenti často obracejí s problémy, ty ale nechtěl konkretizovat.

Inspektoři navíc ve zprávě upozorňují na skutečnost, že některá zjištění korelují se závěry inspekce z roku 2020. Redakce iDNES.cz oslovila ředitele školy s žádostí o vyjádření. Ptala se také, jestli se již podařilo zjednat alespoň částečnou nápravu nedostatků dvakrát avizovaných Českou školní inspekcí. K otázkám se ale odmítl vyjádřit.

„Jsme otřeseni současnou mediální kampaní. Naše škola se půl roku za vydatné pomoci odborníků snaží stabilizovat psychiku žáků i pedagogů. Současná mediální kampaň naši práci neguje. K jarní tragické události se nebudeme vyjadřovat. Je v šetření orgánů činných v trestním řízení,“ napsal.

Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys redakci sdělil, že vzdělávání na učilištích dlouhodobě vykazuje mnoho různých problémů. „Nebylo by korektní si myslet, že se SOU Ohradní v tomto negativním slova nějak výrazně odlišuje od řady ostatních učilišť, jakkoli jsou zjištěné problémy v dané škole dlouhodobé.“ Zmínil, že existují i učiliště s přesně obráceným přístupem, která v hodnoceních vychází kladně.

Doplnil, že „v případě SOU Ohradní nejde pouze o situaci kolem toho jednoho žáka. To, co udělal, není samozřejmě možné ničím relativizovat. Nicméně tento pohled je třeba oddělit od celkového pohledu na dlouhodobý přístup školy k žákům, řešení jejich vzdělávacích problémů, k podpoře poskytované v rámci jejich vzdělávání, k nastavování a udržování klimatu, k prevenci studijní neúspěšnosti a podobně.“

Zdroj:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/student-vrazda-uciliste-praha-michle-maceta-skolni-inspekce.A221025_110220_domaci_imat