Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Otázka č.1
Výstupy na otázku č.1 byl anonymní. Dotazem byl název a adresa školy. Školám děkujeme za vyplnění. Poskytuje zpracovatelům další zajímavé náhledy v členění na kraje a lokality, nebo v členění dle typů škol. Členění dle typů škol (anonymně) zveřejníme v závěru seriálu. Zajímavý bude náhled na bezpečnost základní a střední školy.

 

Otázka č.2
Je vstup do školy fyzicky zabezpečen při příchodu žáků na vyučovaní?

Komentář:
Ranní vstupy patří z pohledu grafu k nejlépe ošetřené proceduře. Graf plně koresponduje s tím, co ukazují audity škol a výsledky penetračních testů. Školy, které nemají ranní vstupy ošetřeny dohledovou službou (11% odpovědí), jsou z bezpečnostního hlediska plně otevřené potenciální hrozbě. Většina škol má ranní vstupy ošetřeny nastaveným režimem ve Školním řádu. V něm je definováno kdy se škola otevře pro vstup žáků a kdy se zavře. U ranních vstupů mají školy zpravidla písemně rozepsány dohledové služby. Kdo dohledovou službu vykonává ukazuje následující otázka.

 

Otázka č.3
Pokud ano, kým?

Komentář:
Celých 89% respondentů odpovědělo, že příchod žáků na vyučování je zajištěn fyzickou přítomností. Ve většině škol tento dohled vykonává primárně školník. V rámci auditů vedení škol často zdůrazňuje nezastupitelnou roli školníka. Je tím, kdo vstupy ve stanovené časy otevírá a také následně zavírá. Má zpravidla komplexní znalosti prostředí školy a vedení školy by jeho náhled na bezpečnostní problematiku mělo vzít v úvahu při rozhodování.

Termín „Další zaměstnanci školy“ v sobě zahrnuje kohokoliv, kdo může vykonávat ranní dohled. U vstupu do škol je v auditech pod tímto termínem často myšlen zaměstnanec na úklidové práce.

Pozitivním rysem odpovědí je zřízení funkce vrátného. Funkční vrátný je výrazným zvýšením bezpečnosti. Vrátný s sebou nicméně nese mzdové náklady, na které často školy nemají prostředky.

Ošetření vstupů přítomností dohledové služby spolu s dobře nastavenými pravidly významně snižuje riziko vstupu neoprávněných osob a případných incidentů mezi samotnými žáky při vstupu.

Slabinou ranních vstupů jsou v rámci škol nejednotná nebo neexistující pravidla pro vstup cizích osob a rodičů. V řadě škol stačí, když vstupující osoba oznámí, za kým a proč jde. Poté je bez ověření této informace s osobou, která je cílem návštěvy, vpuštěna bez doprovodu do vnitřních prostor školy. To je značným bezpečnostním rizikem.

Graf počtu odpovědí ukazuje, že školy dohled u ranních vstupů kombinují dle možností a potřeb. Většina škol odpověděla kombinaci školník, pedagog.

 

 

Odkazy na další pokračování:

Úvodní článek

Výstupy z ankety – Otázky č. 1 až 3

Výstupy z ankety – Otázky č. 4 a 5

Výstupy z ankety – Otázky č. 6 a 7

Výstupy z ankety – Otázky č. 8

Výstupy z ankety – Otázka č. 9

 

 
Komentáře
Jaroslav Feřtek

Výsledky ankety nejsou překvapivé. Naše škola patří rovněž mezi ty, které se hlásí k většinové odpovědi. Chci tak pochválit našeho zřizovatele, Statutární město Kladno, který investoval do bezpečnosti v našich školách nemalé prostředky. Proběhly bezpečnostní audity a penetrační testy a byla přijata navrhovaná režimová opatření, což bylo to nejmenší. Poté nastoupili specialisté a projektanti bezpečnostních systémů. Na některých školách již byly také instalovány technické prostředky – to už je hlavně o penězích, a nemalých. Rád bych ale zmínil jedno vnitřní dilema, které jsem si musel vyřešit. Souvisí s posláním školy, v jejím společenském postavení. Do jaké míry má být škola „nedobytnou tvrzí“? Jak moc naopak centrem vzdělání, ale také místem častých sociálních kontaktů, společenským centrem? Znám školy, které fungují na úrovni komunitních center… Jdou-li nějaké principy neslučitelně proti sobě, musí se člověk přiklonit na jednu stranu. Logickou volbou tedy byla maximální bezpečnost našich žáků. Nikoli jen proto, že bych jako ředitel školy musel čelit právním důsledkům v případě napadení, ale zkrátka proto, že bych nedokázal žít s pocitem viny za takové selhání. Nicméně, je to nakonec princip „něco za něco“ – něco člověk získá, něčeho se musí vzdát.

Fára Milan

Vašemu dilema rozumím, pane řediteli. Bezpečností škol a školských zařízení jsem se nějakou dobu zabýval na Středočeském kraji, kde jsem měl v gesci mimo jiné i realizaci projektu „Ozbrojený útočník ve škole“ pro krajem zřizované školy. Na realizaci projektu kraj hodně spolupracoval s ABŠ, s kterou mám já osobně jen pozitivní zkušenosti. Cílem není opravdu dělat ze škol „vězení“, ale zajistit elementární bezpečnost žáků, ale i dalších zaměstnanců školy. To je pohled odborníka. Jako rodič mám zkušenosti s waldorfským školstvím, která je na komunitních principech a otevřenosti vlastně založeno, což byl i jeden z důvodů, proč tam mé děti chodily. Ale i zde časem došlo k určitému zpřísnění u vstupu a volného pohybu rodičů ve škole, což nakonec většina rodičů pochopila. Chci Vás ve Vašem rozhodnutí podpořit, doba není opravdu jednoduchá a určitý stupeň zabezpečení školy je bezpochyby na místě. Možná ti, kteří to dnes kritizuji a chtějí „školu otevřenou“, by pak byli první, kdyby se něco stalo (což žádné škole nepřeju), kteří by vás ředitele škol hnali k odpovědnosti.

Komenáře jsou vypnuty.