Znojemské školy diskutují s odborníky o své bezpečnosti

Znojemské školy diskutují s odborníky o své bezpečnosti

Jak bezpečné jsou naše školy? Lze zavést nějaká nová opatření, která by zvýšila bezpečnost dětí? To jsou otázky, které již několik měsíců rezonují na znojemských základních školách. Odpovědi na ně přináší projekt Naše bezpečná škola, který ve Znojmě běží od srpna loňského roku. Na projektu spolupracuje město s Asociací bezpečná škola, která se bezpečnostními riziky ve školách zabývá.

V listopadu loňského roku proběhly na školách audity. Na ty navázal odborný interaktivní seminář „Bezpečnost škol a školských zařízení – školy po bezpečnostním auditu“. 18. ledna se v Centru Louka sešli představitelé asociace se zástupci škol, města, městské policie a státní policie, aby mohli diskutovat výstupy auditů.

Na úvod semináře vystoupil prezident Asociace bezpečná škola Libor Sladký. Zdůraznil, že děti mezi 6. a 18. rokem tráví ve školách jednu třetinu dne. A je to škola, která nese v této době za děti odpovědnost. Ve světle množících se zpráv o útocích na školách je podle něho důležité znát odpovědi na otázku, jak dobře je na tom škola v oblasti prevence. Každou školu je přitom nutné posuzovat individuálně. Jinak je nutné přistupovat ke škole na sídlišti, jinak ke škole na důležité křižovatce. „Školy jsou připraveny na požární poplach, probíhají i pravidelná cvičení, naším cílem ale je, aby byly připraveny i na další mimořádné a složité situace, jako jsou třeba útoky ve škole,“ uvedl Sladký.

Znojemský seminář 18.1.2023

Objektivní a subjektivní rizika, varovné signály nebo jak odhadnout míru nebezpečí popsal ve svém příspěvku Tibor A. Brečka z psychologické sekce asociace.

Znojemského semináře se zúčastnil i Milan Fára z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Ten se ve své přednášce zaměřil na bezpečnost škol z pohledu svého odboru. Vyzdvihl ale zároveň aktivní přístup Znojma k dané problematice. Nasazení pro věc zhodnotil jako příkladné.

„Jako velký přínos celého projektu, i když ještě není u konce, považuji již to, že se vedení škol a osoby odpovědné za zajištění podmínek bezpečnosti ve školách začali danou věcí zaobírat. Školy komunikují s odborníky o problematice, které se dosud reálně věnovalo mizivé procento škol v ČR,“ zhodnotil za iniciátora projektu Karel Rivola, manažer prevence kriminality z Městské policie Znojmo.

Znojemský seminář 18.1.2023

Podobně o projektu mluví i místostarosta Znojma Jan Blaha, který má školství ve své gesci. „Je důležité, aby město jako zřizovatel škol podporovalo zdravý aktivní přístup škol. Nechceme budit falešný pocit, že nás se žádný z incidentů, který vídáme v médiích, netýká. Zároveň nechceme vyvolávat pocit strachu, že ve škole číhá nebezpečí na každém rohu. Cílem projektu Naše bezpečná škola není ani za každou cenu hledat chyby v nastavení bezpečnostních opatření škol. Chceme hledat cesty, jakým způsobem pokračovat dále a zvyšovat odolnost škol proti bezpečnostním hrozbám,“ vysvětlil Blaha.

Představitelé škol připouštějí, že na začátku projektu u nich převládala rozpačitost, protože nevěděli, co mohou očekávat. „Obavy nás opustily po absolvování úvodního semináře. Pochopili jsme, že je to pro nás příležitost, jak učinit školu ještě bezpečnější. Myslím si, a výsledky auditu tomu daly zapravdu, že máme interní bezpečnostní opatření nastavená dobře, nemůžeme ale vyloučit chyby pramenící z určité provozní slepoty. Proto bylo dobré přizvat odborníky, kteří nás upozornili na slabá místa a navrhli vhodná řešení. Cesty k nápravě jsou na naší škole již v chodu,“ popsala ředitelka ZŠ Václavské náměstí Renata Jahodová.

V další fází projektu, která následuje po lednovém semináři, mohou představitelé škol individuálně konzultovat výsledky svých auditů s odborníky z asociace, aby mohli v případě potřeby nastavit či aktualizovat organizační a bezpečnostní opatření ve svých školách. S těmi pak budou seznámeni všichni pracovníci škol a následně i rodiče.