Školení bezpečnostních auditorů škol a školských zařízení

Školení bezpečnostních auditorů škol a školských zařízení

Asociace Bezpečná škola ve dnech 5. – 6. března 2018 na zámku Berchtold u Prahy zorganizovala první běh formálního školení bezpečnostních auditorů škol a školských zařízení. Školení se zúčastnilo 16 posluchačů z řad bezpečnostních expertů z celé ČR, kteří prošli specializovanými lekcemi 9 lektorů.

JUDr. Tomáš Koníček, z odboru Prevence kriminality MV ČR, který kurz zahájil, řekl: „Jsem potěšen, že ABŠ již bude mít seznam, v blízké budoucnosti, certifikovaných auditorů. Provedení odpovědného auditu je základem řešení bezpečnosti ve školách.“

Kurz byl členěn do tří hlavních tematických okruhů. Jako první se odborní lektoři zaměřili na oblast základní pojmů a principů řízení bezpečnosti na školách a školských zařízeních. Nedílnou součástí znalostí každého auditora se stala druhý okruh, který pojednával o technické, mechanických a požárních zabezpečení školních objektů. Specifickou částí byla třetí část detailně zaměřená na zpracování výstupních dokumentů bezpečnostního auditu krok za krokem.

„Odborné školení jsme velice pečlivě připravovali. Z naší vlastní praxe máme velké množství zkušeností a nebylo jednoduché všechny vtěsnat do intenzívního dvoudenního výcviku. Prioritou pro nás bylo především předat frekventantům unikátní know-how Asociace bezpečná škola. Nově vyškolení auditoři ještě projdou zácvikem v reálné praxi na školách pod vedením zkušených kolegů“, zdůraznil prezident Asociace Bezpečná škola Ing. Libor Sladký.

Obsah školení byl plně v souladu s ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení a také v souladu s Metodikou k aplikaci nové normy. V rámci rozvoje systému svých vzdělávacích aktivit zahájila Asociace bezpečná škola intenzivní práce vedoucí k získání akreditace u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

„Akreditací u národního akreditačního orgánu chce ABŠ deklarovat jednoznačnou transparentnost a důvěryhodnost svého vzdělávacího programu,“ dodal Ing. Martin Dudek, ředitel inspekčního orgánu A-TEST a certifikačního orgánu ATS Relsie.

Reakce Ing. Jana Suchoně ze společnosti CST Consulting s.r.o., vystihuje postoj zúčastněných frekventantů kurzu: „Jitko chci Tobě, Liborovi a celému týmu ABŠ poděkovat za skvělou organizaci a hladký průběh školení auditorů ABŠ. Bylo mi ctí se ho zúčastnit a těším se na další spolupráci.“

Vyškolení auditoři a kontakty na ně budou zveřejněni na stránkách Asociace bezpečná škola a stránkách MV ČR.

Jitka Sladká
Tajemnice Asociace bezpečná škola z.s.