All posts tagged Prevence

Prevence kriminality prostřednictvím standardizace

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prevence kriminality prostřednictvím standardizace

Na stránkách České agentury pro standardizaci (ČAS) v části Prevence kriminality je zajímavý článek shrnující informace o platných normách v této oblasti. Naleznete zde informaci o ČSN 73 4400 Prevence kriminality a Metodice aplikace této normy, na které se podílela Asociace bezpečná škola. Část článku nyní přinášíme:

S rozvojem vědy a techniky a neustálým přísunem nových technologií rostou nejen možnosti pachatelů k páchání trestné činnosti a ke ztížení jejich odhalení či usvědčení, ale také se objevují nové možnosti ochrany před trestnou činností. Prioritou v této oblasti zůstává situační prevence, která staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností a prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat, a dále na informování o aktuálních hrozbách a možnostech ochrany před nimi.

Zejména v zemích západní Evropy (a v dalších vyspělých demokratických zemích) v posledních letech významně vzrostla hrozba útoků, a to především na tzv. měkké cíle, které jsou veřejnosti přístupné a koncentruje se v nich větší množství osob (např. školy, nádraží a prostředky hromadné dopravy, nemocnice, sportoviště, památky, náboženská místa). V rámci řešení tématu ochrany tzv. měkkých cílů je možné se podílet na preventivních aspektech zajišťování bezpečnosti těchto míst, a to zejména prostřednictvím prvků situační prevence.

Národní úroveň

TNK 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel. Tato TNK posuzuje, projednává a zpracovává návrhy národních, evropských a mezinárodních norem, zejména návrhy evropských komisí CEN/TC 325 Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území a CEN/TC 391 Ochrana společnosti a obyvatel.

Členové TNK působí zároveň i jako národní experti v uvedených komisích.

Důležité ČSN

ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet.

Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. Tuto normu lze využít jen pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí.

Tato norma se nevztahuje na budovy vysokých škol. Je možné ji však využít jako metodický návod pro prevenci kriminality a řízení rizik, včetně zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany i v těchto objektech.

Na základě velkého ohlasu odborné i laické veřejnosti se MV rozhodlo nechat zpracovat metodiku aplikace této normy do praxe ve spolupráci s Asociací bezpečná škola.

Ministerstvo vnitra vypracovalo k této normě dokument „Metodika aplikace nové technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení“ s následujícími cíli:

Pochopit a vyhledat rizika dle ČSN 73 4400
Určit rizika, které jsou pro vaše školské zařízení nejvážnější
Zhodnotit současný stav opatření k eliminaci definovaných rizik
Pochopit postup vedoucí k bezpečí.

ODKAZ: Prevence kriminality – celý článek

KE STAŽENÍ: ČSN_73_4400_Metodika_MV_Zkrácená_verze

DALŠÍ INFORMACE:  ČSN 73 4400 k ochraně škol a školských zařízení má ambice stát se evropskou normou