Archive for Prosinec, 2017

Zápis z 19. zasedání poradního sboru pro situační prevenci kriminality

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z 19. zasedání poradního sboru pro situační prevenci kriminality

Přinášíme zápis z devatenáctého zasedání poradního sboru pro situační prevenci, které se konalo 2. listopadu 2017 v budově Základní škola Jana Kubelíka v Neveklově na Benešovsku.

Zápis z 19. zasedání poradního sboru pro situační prevenci kriminality

Místo zasedání: Základní škola v Neveklově u Benešova

Doba zasedání: 2. listopadu 2017, od 9.00 hod.

Přítomni – členové:
MV – JUDr. Michal Barbořík, JUDr. Tomáš Koníček
KPKB ČR – PhDr. Michal Bavšenkov
CMZS ČR – Ing. Petr Fráz,
ČABM – Ing. Michala Zelová, zastupující Ing. Miroslava Fryšara.
MP hl. m. Prahy – JUDr. Pavel Kocábek
AGA – Ing. Václav Nepraš
PP PČR – pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
ČKBS – Mgr. Vladimír Rambousek

Omluveni:
Policie ČR – mjr. Bc. Martin Bradáč, MV – Mgr. David Chovanec

Hosté:
ÚO Benešov – plk. JUDr. Miroslav Breburda
ÚO Benešov – plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek
MV – Mgr. Dominika Králová
OTP KŘP Středočeského kraje – por. Bc. Eva Stulíková
PP ČR – kpt. Mgr. Lenka Literová
OOP Týnec nad Sázavou – npor. Mgr. Miroslav Sedláček
starosta obce Neveklov – Ing. Jan Slabý
Asociace bezpečná škola – Jitka Sladká
Asociace bezpečná škola – Ing. Libor Sladký
ředitelka ZŠ Neveklov – Mgr. Martina Štástková
MV – Mgr. Veronika Šternová

Program:
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání – JUDr. T. Koníček, OBPPK MV
Problematika bezpečnosti škol ve světle Asociace bezpečná škola – prezident ABŠ Ing. Libor Sladký
Praktická ukázka auditované školy
Diskuse a závěr

Zasedání Poradního sboru řídil JUDr. Koníček; přivítal přítomné členy a hosty. Poděkoval Ing. Frázovi, ředitelce školy Mgr. Štástkové a prezidentovi Asociace bezpečná škola (dále jen “ABŠ“) Ing. Sladkému za zorganizování prvního výjezdního zasedání Poradního sboru pro situační prevenci spojeného s prohlídkou zabezpečené školy. Zasedání bylo přítomno 9 členů a Poradní sbor byl tedy usnášeníschopný.

K bodu 1
JUDr. Koníček – z minulého zasedání vyplynulo několik úkolů, které měly být řešeny: Aktualizace materiálu k zabezpečení objektů – AGA – proběhlo jednání s ředitelkou nové organizace s Českou agenturou pro standardizaci, která by dokument vydala, hledá se forma pro aktualizaci. Ing. Nepraš v souvislosti s tímto úkolem navrhl vytvořit seznam zabezpečených objektů, včetně jejich úrovně zabezpečení. V seznamu by bylo rovněž uvedeno doporučení konkrétního technického zabezpečení.

Bylo navrženo zorganizování konference pod záštitou MV, PČR a za spolupráce Poradního sboru pro situační prevenci. Realizace předběžně domluvena na mezinárodním veletrhu FOR ARCH 2018. Byla navržena dvě témata: bezpečná škola a ochrana osob a majetku.

Návrh Mgr. Pidrmanové zřídit pozici „bezpečnostního pracovníka“ ve škole – uskuteční se v rámci plnění aktivit k měkkým cílům.

MV zpracuje rešerši k poznatkům ze zahraničí v oblasti zabezpečení škol a školských zařízení v rámci plnění úkolů k měkkým cílům.

K bodu 2
Mgr. Martina Štástková, ředitelka ZŠ J. Kubelíka v Neveklově, informovala přítomné o provedeném bezpečnostním auditu ve škole, na základě něhož bylo realizováno zabezpečení školy v souladu s technickými normami. V současné době škola řeší únikové východy. Audit ohodnotila velmi kladně. Díky výstupům z auditu si uvědomili bezpečnostní rizika.

Ing. Jan Slabý, starosta obce Neveklov, bezpečnostní audit a zabezpečení školy si zaplatili z finančních prostředků obce a jsou za to rádi. Hovořil o dobré spolupráci s s Policií ČR; provádějí společné aktivity – námětové cvičení (i na drogy).

Plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek – ÚO Benešov, hovořil o aktivitách Policie ČR, které v rámci týmů KÚ Středočeského kraje jsou zaměřeny na kontrolu zabezpečení škol a školských zařízení. Realizují semináře k výcviku a postupu při mimořádných opatřeních včetně Aktivního útočníka, AMOKu; vytvářejí zásahové karty pro Policii ČR. Upozornil na skutečnost, že chybí materiály pro školy, jak mají postupovat, jakého auditora si vybrat apod. Policie ČR v rámci okresu Benešov má připraveno 7 škol s vypracovanými kartami zásahu. Předpokladem k vypracování těchto karet je provedený bezpečnostní audit.

JUDr. Michal Barbořík – Informovanost vůči školám musí být jasná a jednotná v celé ČR. MV buduje systém pro ochranu měkkých cílů včetně spolupráce s Policií ČR. Jedním z pilířů Koncepce pro ochranu měkkých cílů je dotační podpora (připravuje se dotační program). Zde bude řešena i oblast 1) zabezpečení škol, školských zařízení a 2) zabezpečení veřejných prostranství, budov v obcích.

V roce 2018 se MV zaměří na lepší informovanost v rámci příprav na spuštění nového programu (usnesení vlády), umožní krajským úřadům využívat dotační možnosti z Programu prevence kriminality 2018 na informační kampaň.

PhDr. Michal Bavšenkov – poukázal na systémové chyby – nejednotnost, režimová opatření, nácviky dětí, učitelů. Audity by měly být dotační politikou státu, měl by být nastaven direktivní přístup pro všechny školy, aby nevznikal „ostrovní systém“ zabezpečených škol. Bezpečnost škol by měl stát řešit systémově (roztříštěnost působnosti – MŠMT, MV …).

Ing. Petr Fráz – byla vytvořena technická norma k zabezpečení škol – velký posun. Poradní sbor pro situační prevenci složený z bezpečnostních odborníků celé ČR je dobrou, odbornou platformou, aby se dalo v projednávané problematice udělat ještě více.

Ing. Jan Slabý – souhlasí s příspěvkem PhDr. Bavšenkova. Požádal, zda s požadavkem a důrazem na systémovost při řešení bezpečnosti škol, může předat informace ze zasedání Poradního sboru předsedovi Svazu měst a obcí ČR. Rád by některé myšlenky přednesl s návrhem řešení pro Svaz měst a obcí – Poradní sbor vyslovil souhlas.

Mgr. Zuzana Pidrmanová – na této platformě (bezpečných škol) se udělalo velký kus práce a Policie ČR po linii vzdělávání i po linii bezpečnostních složek. Je třeba i nadále připravovat jednotné metodické standardy i v rámci Poradního sboru.

Na závěr projednávaného bodu prezentoval Ing. Libor Sladký, prezident ABŠ přístup k nastavení bezpečné školy, ukázal zjištěné případy nechráněných budov škol a školských zařízení, informoval o poslání ABŠ, o metodických výstupech a absolvování mnoha desítek odborných seminářů ABŠ ve spolupráci se členy Poradního sboru.

K bodu 3
Ředitelka školy Mgr. Štástková společně s Ing. Frázem provedli členy Poradního sboru školou, aby ukázali, jak je škola zabezpečena proti vniknutí osoby, z pohledu ochrany majetku a dále debatovali o praktických výstupech provedeného bezpečnostního auditu ve smyslu normy ČSN 73 4400.

K bodu 4
Po skončení prohlídky školy probíhala mezi některými členy Poradního sboru ještě další rozprava. Na závěr JUDr. Koníček poděkoval za aktivní účast na zasedání a 19. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci ukončil.

Témata pro další rozpracování:

Aktualizovat materiál „Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle evropských norem“ z roku 2013. Prezident AGA navrhuje tento materiál aktualizovat a vydat ho znovu během roku 2018 – hlavní gesce AGA.

V roce 2018 uspořádat svou vlastní konferenci k problematice ochrany majetku a osob za přispění všech členů Poradního sboru – všichni členové PS.

Zpracovat rešerši poznatků ze zahraničí na oblast „bezpečná škola“ – gesce OBPPK.

Zapsala: Taťjana Elznicová
Ujednotil a schválil: JUDr. Tomáš Koníček