Bezpečnost školských zařízení dle nové normy ČSN 73 4400

Jak důležité je bezpečí?

Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb občanů a jedním ze základních parametrů spokojenosti. Abraham Maslow (USA) definoval základní stupnici lidských potřeb a odborníci z oblasti psychologie a příbuzných oborů jí věnují poměrně velký prostor. Maslow seřadil lidské potřeby hierarchicky podle důležitosti.

Maslow

Obr. 1: Pyramida lidských potřeb;  Zdroj: Internet

Nejnaléhavější a nejzákladnější potřeby jsou umístěny zcela dole jako základ pyramidy. Potřeba bezpečnosti je definována jako jedna z nejzákladnějších potřeb. Bezpečnost a ochrana jsou zakotveny v čl. 12 Listiny základních práv a svobod a jsou součástí ústavního pořádku v ČR.

Důležitým segmentem bezpečnosti je bezpečnost škol a školských zařízení. V těchto zařízeních je logicky rodiči dětí bezpečnost předpokládána a vyžadována.

Bezpečnostní incidenty v ČR

Předešlý článek (leden 2017) popisoval skutečnost, kdy vývoj událostí a bezpečnostní situace v Evropě, přibývající mimořádné a krizové události v oblasti školských zařízení i v České republice by měly vést zřizovatele k zavedení zvýšených bezpečnostních opatření a to již při plánování výstavby a rekonstrukce.

Fakta o incidentech ve školách mimo Českou republiku, ale i v českých školách ukazují znepokojivý trend. V roce 2014 ve Žďáru nad Sázavou psychicky nemocná žena napadla studenty a jednoho z nich zabila. V září 2016 v Teplicích policie odhalila žáka, který vyhrožoval, že školu vystřílí. V listopadu 2016 v Kralovicích na Plzeňsku vyhrožoval student střední školy zbraní přímo při vyučování. V roce 2009 sedmnáctiletý student gymnázia v Novém Bydžově na Královéhradecku chystal bombový útok na školu. Výše popsané útoky nejsou zdaleka jediné zmapované.

Školy, školky a školská zařízení procházejí v posledních letech řadou zásadních stavebních rekonstrukcí, včetně výstavby nových školských zařízení.  Z hlediska bezpečnostních opatření většina projektů na výstavbu a rekonstrukce nesplňuje požadovaný standard.

Nová norma – proč?

 Řada projektů na rekonstrukce a výstavbu není schopna vnímat bezpečnost jinak než jako pouhou ochranu vnitřních / vnějších prostor proti krádežím a vandalismu. Stejně je tomu i při vlastním provozu těchto zařízení.

Při projekční přípravě často neexistuje kvalitní a kvalifikovaná koordinace mezi stavbou a jednotlivými dodavateli například mechanických bezpečnostních prvků, dveří certifikovaných v odpovídající bezpečnostní třídě, zámkovými systémy, dodavateli plotů a vjezdových systémů, dodavateli elektronických systémů a vazbou na požadovaný bezpečnostní režim a standard školského zařízení.

 Nedůsledná koordinace se negativně projeví při vlastní výstavbě nebo rekonstrukci. Zvýšený tlak na bezpečnost vedl Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, aby iniciovalo vznik nové normy ČSN 73 4400.

Vnímat bezpečnost jakou souhrn stavebně-technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby a to již na úrovni projektové přípravy je smyslem normy ČSN 73 4400. Norma je od 1.září 2016 platná.

Cíle ČSN 73 4400

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních je řízení bezpečnostních rizik.

Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách a školských zařízeních snadnost přístupu do objektu či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají k zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzením rizik kriminality a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy. Norma upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele a pedagogický personál i další zainteresované strany.

ČSN 73 4400 – základem je prevence

Norma jde proti nesprávnému trendu, který je často prezentován v médiích.  Řešení bezpečnosti je ukazováno pouze na úrovni aktivní obrany. Žáci se učí sebeobranu a vlastní školské zařízení přitom je a zůstává z hlediska prevence na úrovni režimových, organizačních a technických opatření zcela neošetřené.

Norma ČSN 73 4400 klade důraz na preventivní opatření. Je důležité incidentům a mimořádným událostem předcházet a snažit se o jejich eliminaci na nejmenší možnou a přípustnou míru.  Pokud již aktivní útočník (nebo jiný obdobný incident) nastane, znamená to selhání preventivních opatření.  Pokud školské zařízení žádnou prevenci nemá, je maximálně zranitelné a nelze mluvit o „Bezpečné škole“.

Kdy použít ČSN 73 4400

Norma pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že se na ně konkrétně odkazuje a zastřešuje vše potřebné pro projektování bezpečnosti a prevenci kriminality školských zařízení. Pomáhá, aby koncepční řešení bezpečnosti škol při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci nebylo opomíjeno.

Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce a zřizovatel školského zařízení by její aplikaci měl vyžadovat již v zadávací fázi projektu na výstavbu, rekonstrukci nebo projektu a investici do bezpečnostních opatření.

Od vedoucího projekčního týmu se naopak předpokládá, že znalost této normy povede k tomu, že ji zřizovateli předloží jako jednu z norem důležitou pro kvalitní projekt školského zařízení. Své uplatnění nalezne již při územním plánování a zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace. Důležitým vodítkem je i při realizaci zakázky a následné údržbě.

Vazby na požárně-bezpečnostní řešení stavby

Pokud bude norma brána v úvahu již na samém začátku projekčního procesu, značně usnadní implementaci a soulad všech požárních a bezpečnostních předpisů.

Při plánování výstavby (nebo implementace bezpečnostních opatření do stávajících objektů) je nutné plně akceptovat platné požárně-bezpečnostní řešení stavby s ohledem na únikové trasy, dveře na těchto trasách a shromaždiště.  Zatímco bezpečnostní specialista by rád viděl všechny dveře zavřené, požární specialista vyžaduje dveře po směru úniku vždy otevřené. O to více je nutná koordinace bezpečnostních opatření již na úrovni projektové přípravy.  Řešení existují a je chybou hledat je ve chvíli, kdy hasič (HZS) neschválí kolaudaci stavby, nebo napadne při kontrole bezpečnostní instalaci, protože není v souladu s platným požárně-bezpečnostním řešením.

Požární normy jsou právně vymahatelné. Řada bezpečnostních aplikací, které již školy a školská zařízení provedly, porušují tyto zákonné normy. V rámci auditů stovek školských objektů byly vidět například uzavřené (zamčené) vchody na únikových cestách. Dveře, které byly „drženy“ bezpečnostními systémy v rozporu s vyhláškou č. 23/2008, výše uvedenými požárními normami atd.

Školy riskují kontrolu Hasičského záchranného sboru a finanční postihy. Návrhu řešení bezpečnosti by vždy měl předcházet projekt a schválení HZS.  Bezpečnostní řešení, které chrání vstupy do objektů, bude pravděpodobně vždy zasahovat do požárně-bezpečnostního řešení a musí ho buď plně akceptovat, nebo nechat zpracovat nové s implementovanými požadavky na bezpečnost.

Uvedení do praxe

Ačkoliv je norma nová, jsou již v rámci České republiky objekty řešené v duchu této normy. Pomocí na začátku projektování školského zařízení, nebo implementace bezpečnostních opatření do stávajícího zařízení je účast bezpečnostního specialisty, který umí „audit“ požadovaných řešení a navrhne skutečné potřeby.

Smyslem auditu není kritizovat ředitele ani ukazovat na chyby v řízení této specifické bezpečnosti. Audit má najít řešení, pojmenovat slabá místa a nápravná opatření. Audit je dle normy nezbytný k dalšímu smysluplnému procesu řízení bezpečnosti ve školských zařízeních. (7. kapitola ČSN 73 4400)

Ukázka části tabulky z normy:

Tabulka 1 – Úroveň kontroly vstupu a bezpečnost jednotlivých dveří místností v rámci školy

Úroveň bezpečnosti 1 = nejnižší, úroveň bezpečnosti 4 = nejvyšší
Typ místnosti Riziko Oprávnění uživatelé Úroveň bezpečnosti Kontrola vstupu
Hlavní vstup Vstup neoprávněných osob Veškerý personál a studenti vymezenou dobu 4 Identifikační prostředky patřící oprávněnému personálu. Tyto dveře mohou být vybaveny elektronickým systémem kontroly vstupu (klíče, kód, karty, atd.). MZS bezpečnostní třída RC.3/RC.4 dle ČSN EN 1627:2012
Technologický vstup Vstup neoprávněných osob Určený personál 4 Identifikační prostředky patřící oprávněnému personálu. Tyto dveře mohou být vybaveny elektronickým systémem kontroly vstupu (klíče, kód, karty, atd.). MZS bezpečnostní třída RC.3/RC.4 dle ČSN EN 1627:2012
Vedlejší vstupy Vstup neoprávněných osob Určitý personál 4 Identifikační prostředky patřící oprávněnému personálu. Tyto dveře mohou být vybaveny elektronickým systémem kontroly vstupu (klíče, kód, karty, atd.). MZS bezpečnostní třída RC.3/RC.4 dle ČSN EN 1627:2012
Třída pro všeobecné využití Práce ve třídě Veškerý personál a studenti po celou dobu 1 Zamykatelné dveře

Ve většině případů budou tyto dveře odemykány a zamykány na počátku a na konci každého dne.

Tabulka č. 1: Úroveň kontroly vstupu a bezpečnost jednotlivých dveří místností v rámci školy. Zdroj: ČSN 73 4400

isste01

Obr. 2: Správně instalované technické prostředky včetně navigace (ISŠTE Sokolov)

Uvedení do praxe – Asociace bezpečná škola

V rámci auditů a implementace ČSN 73 4400 je vytvořena metodika k normě. Metodiku vytvořilo  MV (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) s Asociací bezpečná škola.

Sjednocuje kompletní metodiku a její snahou je sjednotit přístup v rámci celé České republiky. V rámci své činnosti mimo jiné plánuje cyklus seminářů k dané normě, například na celostátní konferenci Bezpečná škola,  plánované na 25.5.2017 v Praze. (Pořadatel společnost Mascotte s.r.o,  www.bezpecnaskola2017, přihlášky jsou k dispozici). Asociace bezpečná škola je jedním z klíčových partnerů této konference.

Již dnes se na Asociaci obrací desítky školských zařízení a předpokládá se, že v průběhu března bude spuštěn webový portál, kde se budou moci školská zařízení stát členy Asociace bezpečná škola a za minimální poplatek mít přístup k řadě nových informací a metodickému vedení.