Projekt Ozbrojený útočník ve škole

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt Ozbrojený útočník ve škole

BENEŠOVSKO – Vedoucí územního odboru Benešov seznámil starosty obcí s aktivitami Policie České republiky na úseku ochrany ,,měkkých cílů“ a nabídl jim spolupráci.

Dne 13. června 2017 se z iniciativy starosty města Benešov Petra Hostka uskutečnilo v KD Karlov v Benešově setkání starostů obcí s rozšířenou působností Benešov. Plk. Pavel Havránek, vedoucí územního odboru Benešov, seznámil přítomné s aktivitami Policie České republiky na úseku ochrany „měkkých cílů“. Představil jim nový projekt Ozbrojený útočník ve škole, který je realizován ve spolupráci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Středočeského kraje a některých měst, mezi nimiž je momentálně také Benešov. Zdůraznil, že je třeba zvyšovat připravenost na případný útok ze strany nebezpečných pachatelů, kteří se snaží zacílit na ta nejzranitelnější místa a způsobit tak co nejvíce lidských ztrát. Nejen starostům, ale zejména ředitelům škol a dalším obecním či městským organizacím, proto nabídl konkrétní spolupráci.

V této souvislosti seznámil přítomné se současnou bezpečnostní situací i s tím, jak ji hodnotí bezpečnostní složky. Zmínil se také o tom, jak se vyvíjela připravenost orgánů veřejné moci a jaká je v současné době, osvětlil právní rámec ochrany měkkých cílů a také vztah a rozdíl ochrany kritické infrastruktury a měkkých cílů. Zdůraznil, že základním prvkem postupů ochrany je připravenost měkkých cílů na eventuální útoky a to jak po stránce technické (zámky, záznamová zařízení), organizační (plány protipožární, evakuační, rozdělení odpovědnosti a úkolů personálu), tak i taktické (připravenost personálu a znalost jejich úkolů). Neméně důležitá je samozřejmě také spolupráce s bezpečnostními složkami.

V neposlední řadě popsal konkrétní kroky v rámci projektu Ozbrojený útočník ve škole, který je zaměřen právě na základní a střední školy:

1. Zřizovatel školy musí zajistit kompletní projektovou dokumentaci školy, která odpovídá skutečnému stavu, ověřit funkčnost únikových východů, evakuačních a protipožárních plánů.

2. Provede bezpečnostní audit školy, který posoudí její vztah v kontextu normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Z auditu vyplynou nedostatky a doporučení, které je nutné odstranit a respektovat v následujících etapách.

3. Zajistí proškolení veškerého personálu školy připravenými školiteli z řad policistů pro případ neštěstí. Je třeba, aby pracovníci uměli včas zareagovat na konkrétní situaci, aby byli schopni studentům pomoci s jejím zvládnutím, uměli je organizovat a také dokázali co nejvíce eliminovat případné ztráty.

4. Zpracuje kartu objektu, která je neveřejná a soustředí zásadní informace pro případný zákrok bezpečnostních složek.

5. V některých případech je vhodné tato opatření a postupy ověřit cvičením, do kterého se mohou zapojit také složky IZS.

Toto je zjednodušený návod k tomu, jak může postupovat jakýkoli zřizovatel školského zařízení ve spolupráci s Asociací bezpečná škola z.s., která poradí s bezpečnostním auditem školy, a místně příslušným oddělením Policie ČR.

Podrobnější informace lze dohledat na webových stránkách Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.

prap. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí
P ČR Benešov