Odborný kurz auditora

Odborný kurz pořádaný Asociací bezpečná škola. Cílem kurzu je odborné proškolení a přezkoušení odborníků pracujících v oblasti řízení objektové a osobní bezpečnosti měkkých cílů pro auditní práci ve školském prostředí a školských objektech.

Cena kurzu: Cena – 12 900,- Kč bez DPH. V ceně kurzu je strava (snídaně, pití, oběd) a kompletní tištěné a elektronické výukové materiály. Platba je vyžadována předem nebo v hotovosti při zahájení kurzu

Organizační garant: Asociace bezpečná škola z.s.

Termín konání: dle dispozic

Místo konání: Školicí středisko společnosti Relsie, Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1

PROGRAM:

1. den
9:00 Úvod, organizační pokyny

Blok 1: Základní pojmy a princip řízení bezpečnosti na školách a školských zařízeních
9:15 Základní právní aspekty, oprávnění a kompetence auditora ABŠ, princip kontroly nad prvotními audity. Právní aspekty poskytnutí materiálů škole a auditorovi
9:30 Řízení bezpečnosti ve školách z pohledu Ministerstva vnitra, komplexní principy dle ČSN 73 4400, spolupráce s ABŠ
10:15 Diskuze s přestávkou
10:30 Řízení rizika ve školském prostředí. Působení vnitřních/vnějších vlivů z hlediska pojmu hrozba-riziko. Procesy odehrávající se uvnitř a vně školní budovy.
13:00 Přestávka na oběd

Blok 2: Základní znalosti bezpečnostního auditora

14:00 Psychologické stránky auditu.
Vnímání subjektu očima „pachatele“. Varovné signály, chápání normality, typy agrese.
15:00 Audit školy z hlediska ochrany osob – základní principy uceleného a objektivního obrazu – znalosti, režim, stavebně – technické prostředky, vnitřní a vnější vlivy. Základy mechanických systémů pro ochranu. Základní znalost bezpečnostních systémů, jejich rozpoznání a funkce.
16:15 Diskuze s přestávkou
16:30 Požární normy – kolize norem požárních x bezpečnostních, požadavky na dveře na evakuačních cestách, elektronické systémy a instalace s požadavkem na integritu při požáru, evakuační plány jako základ pro zákrokové karty PČR.

2. den
Blok 3: Zpracování bezpečnostního auditu krok za krokem

9:00 Audit – 6 kroků auditu – příprava základních materiálů pro školu, vstupní seminář, auditní dotazník, audit, zpracování auditu, výstupní seminář. Základní materiály požadované od školy. Zpracování materiálů před auditem.
9:30 Auditní dotazník jako vstup k auditu – komplexní rozbor dotazů a požadovaných informací z dotazníku – vysvětlení pojmů. Interaktivní blok formou diskuze a vloženou přestávkou.
13:00 Přestávka na oběd
14:00 Penetrační test. Vyhledání slabých míst, která škola nevidí nebo nechce vidět. Načtení školy z materiálů a veřejně dostupných zdrojů.
14:30 Sepsání auditu – struktura a princip. Konkrétní výstupy vs. obecně platná tvrzení. Interaktivní blok formou diskuze a vloženou přestávkou.

3. den

9:00 Opakování znalostí tvorby auditní zprávy formou diskuze
9:45 Dokončení auditu. Vyhodnocení se školou. Způsob administrace, archivace a exportu zpracovaných materiálů.
10:15 Následná spolupráce se školou a zřizovatelem. Podpora ABŠ – vzdělávání a materiály. Implementace opatření navržených auditem. Reaudity.
10:45 Přestávka

Blok 4: Závěrečné prověření znalostí.

10:15 Závěrečný písemný test znalostí
11:15 Předání certifikátu pro úspěšné studenty
11:30 Závěr kurzu a diskuze