Česká škola a komerční bezpečnost

Bezpečná škola! Jedno z hesel, které zaznívá jako apel a nejnaléhavější cíl po každém tragickém incidentu ve škole doma i ve světě. Česká veřejnost má stále v povědomí tragickou smrt šestnáctiletého studenta žďárské střední školy z rukou psychicky narušené osoby v říjnu 2014. Tato událost se bolestně připomíná při jakékoli mediální informaci o střelbě v amerických školách. Redaktoři v přímém přenosu provádějí amatérské penetrační testy. Resort školství a vnitra ujišťuje veřejnost, že se problémem intenzivně zabývá, opozice vyzývá k systémovému řešení. Zřizovatelé a ředitelé škol takové řešení hledají a podniky komerční bezpečnosti jej nabízejí. O něco bezpečnější škola se věnuje svému hlavnímu společenskému poslání – vzdělávání a výchově dětí, žáků a studentů. Cyklus se uzavírá.

 

Bezpečnostní standard škol a školských zařízení

Legislativní a normativní rámec je v současnosti pevnější a jasnější. V propracovaném systému prevence kriminality, v oblasti ochrany měkkých cílů vznikla pod záštitou MVČR technická norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“. Tato norma respektující platný legislativní rámec školského zákona a souvisejících závazných předpisů ukotvuje a rozšiřuje minimální bezpečnostní standard stanovený metodickým doporučením ministerstva školství (č.j.: MSMT-1981/2015-1). Pro aplikaci normy vznikla metodika. Její uvedení do praxe koordinuje Asociace bezpečná škola, z.s. jako samostatný, nezávislý profesní spolek bezpečnostních profesionálů.

Je tedy možné říci, že konečně existuje alespoň doporučující předpis, který na jednom místě shrnuje základní a konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti škol . A to je dobré východisko, za kterým je úctyhodná práce. Poděkujme za ni.

 

Mapa loveckého revíru

Máme jasnou představu o hrozbách, rizicích a zranitelnosti měkkých cílů formovanou každodenními incidenty, občasnými mimořádnými událostmi i výjimečnými krizemi. Dokážeme analyzovat, kdo nebo co ohrožuje život, zdraví a ostatní zákonem chráněné zájmy i další aktiva. Známe klíčové procesy a dokážeme je efektivně chránit před zlovolným jednáním pachatelů, působením živlů, technickými haváriemi či selháním infrastruktury. Stanovujeme režimová bezpečnostní opatření, budujeme systémy technické ochrany, realizujeme bezpečnostní dohled, školíme se pro efektivní řízení rizika. Otázkou je zda tak činíme efektivně ve vztahu k bezpečnosti škol a bezpečí našich dětí. Hledejme dynamickou rovnováhu požadavků a přijatelného stavu v rámci dostupných, omezených zdrojů. Ptejme se, která z oblastí bezpečnosti je prioritní:

• Personální bezpečnost
• Fyzická a objektová bezpečnost s autorizací vstupu,
• Informační bezpečnost a ochrana osobních údajů,
• Technologická bezpečnost a dostupnost infrastruktury,
• Požární ochrana a prevence,
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
• Řízení incidentů, řízení kontinuity činností a krizové řízení,
• Poplachové a tísňové zabezpečení,
• Dohled prostřednictvím kamerových systémů
• Či jiné?

Každá z uvedených oblastí představuje široký interdisciplinární obor bez jasných definic či hranic, všechny se překrývají, doplňují a podmiňují a pro každou z nich nalezneme profesionálního dodavatele. Odpověď je nejasná, kouzelným zaklínadlem je přizpůsobení potřebám a možnostem konkrétní školy. Začíná lovecká sezóna na zřizovatele a ředitele škol a jejich omezené rozpočty. Prostředkem marketingových aktivit obavy a strach. Není potřeba vytahovat silný kalibr ozbrojeného útočníka či šíleného střelce. Mnohým postačí hrozba postihu za nedodržení směrnice EU o GDPR. Tisíce subjektů, stovky zřizovatelů, miliardy v rozpočtech. Chcete mapu revíru? Mapových portálů škol je několik!

Obr. 1 Představa o počtu základních škol v ČR

 

Komerční bezpečnost a škola

Normativní rámec jsme vymezili, v současnosti je nejdůležitějším aktem výše citovaná ČSN 73 4400. Aplikaci normy vymezuje metodika MVČR. Standard aktivit komerčních subjektů doporučuje ABŠ z.s., vše ostatní je volná soutěž na jasně vymezeném trhu. První fází optimální cesty k bezpečnosti je bezpečnostní posouzení, chcete-li bezpečnostní audit. To je příležitost pro konzultační a poradenské firmy, jejich zkušené specialisty, analytiky nejlépe s certifikací auditora. Výstupem jejich aktivit by mělo být kvalifikované posouzení stavu bezpečnosti školy ve vztahu k normě a auditní výrok s návrhem opatření včetně odhadu jejich pracnosti či nákladů. Přikláníme se k aplikaci cyklu PDCA (opakované provádění činností plán-realizace-ověření výsledku-uvedení do praxe).

Obr. 2 Schéma standardizace a fixace úrovně zdokonalení v PDCA cyklu (zdroj: internet)

Režimová, technická, technologická, integrační a edukační opatření pak otevírají příležitost pro dodavatele dílčích produktů a služeb, tedy pro širokou škálu bezpečnostních profesionálů. Svrchovaným pánem tohoto procesu však zůstává zřizovatel a vedení školy, metodou pak vždy veřejná soutěž. Metrikou pak spíše kvalita než cena. Všestranným zájmem musí být dlouhodobá spolupráce a spokojenost. Výsledkem zvýšení stavu i pocitu bezpečí.

 

Hlavní aktéři a jejich role

Nechme stranou již citované a neopominutelné aktéry bezpečnosti škol a školských zařízení, kterými jsou resorty školství, vnitra, Česká školní inspekce a zcela jistě i ABŠ z.s., zaštítěná Asociací krajů ČR. Hlavně díky nim je proces nastartován a zacílen. Solitérem je a zůstane ředitel školy jako odpovědný manažer s legislativou vymezenými povinnostmi a kompetencemi. Z hlediska formulace strategií a projektů je nejdůležitější role zřizovatele tedy nejčastěji obce, kraje a výjimečně i fyzické či právnické osoby. Školy nestaví svůj přístup k bezpečnosti až dnes a na zelené louce, investovaly v minulosti hodně invence i prostředků pro dosažení, zdokonalení a udržení stávajícího bezpečnostního standardu, a mnohdy využily služeb komerčních subjektů či osob odborně způsobilých (OZO). Na řadě škol působí bezpečnostní specialisté, zkušení školníci či preventisté a málo kdo ví více o šikaně, záškoláctví, činnosti dětských gangů a dalších sociálně patologických jevech než pedagogové a výchovní poradci. Pro posouzení vnějšího kontextu bezpečnostní politiky školy jsou významné poznatky základních složek IZS, především PČR (hlavní uživatel výstupů), ale také obecních policií, oddělení prevence kriminality či odborů krizového řízení. Názory uvedených i dalších subjektů je potřeba brát do úvahy a promítat jejich postoje a názory do bezpečnostního posuzování a při formulaci i realizaci bezpečnostních opatření.

Důležitou roli mohou sehrát profesní spolky, komory a asociace bezpečnostního průmyslu. Bude potřeba sestavit a zaštítit ověřené technologie, prověřené a důvěryhodné společnosti či seznamy certifikovaných bezpečnostních expertů. Takovéto registry, portfolia a nomenklatury udržovat aktuální a spojit své vlastní dobré jméno s příslušnou garancí a převzít za ni odpovědnost. Periodika či odborné semináře a konference mohou být poskytnuty jako platforma pro prezentaci nejlepší praxe. Stejně důležité bude ale i odhalování nepoctivého a neprofesionálního přístupu včetně sankcí a informací pro zainteresovanou odbornou veřejnost.

 

Příležitosti pro budoucnost

Komerční bezpečnost a její podniky mohou vytvářet a využívat řadu dalších příležitosti. Běžnou praxí je dohled nad bezpečností škol prostřednictvím dohledových center městských a obecních policií. Pokud se však systémy technické bezpečnosti budou ve školách masivněji nasazovat, stane se nemyslitelným realizovat dohled nad stovkami kamer či dalšími výstupy bezpečnostních systémů zahrnujících například technologický, infrastrukturní a informační dohled.

V budoucnu bude nutné technicky a informačně podporovat řízení incidentů a bezpečnostních událostí. Sdílet informace o stavu a řešení krize mezi všemi aktéry, kteří nejčastěji působí v součinnosti.

Specifikou oblastí je integrace bezpečnostních technologií. Vyvolání obrazu kamery s alarmovým stavem při incidentu na přístupovém systému, zabezpečovacím tísňovém systému či elektrickém požárním zabezpečení se stalo standardem. V plenkách je však institucionální integrace a přenos plnohodnotných informací včetně videosignálu mezi dohledovými dispečinky na mobilní prostředky zásahových složek nebo i zřizovatele a vedení školy.

Je nesporné, že nad technickými systémy ochrany a zabezpečení se budou nadále vyvíjet sofistikované analytické algoritmy a prvky umělé inteligence. Až budou prověřeny bezpečnostní praxí v průmyslu, veřejné správě či soukromé sféře najdou si cestu do škol. Nositeli těchto projektů a inovací budou logicky podniky komerční bezpečnosti, které s nimi v ostatních aplikačních oblastech nasbírali zkušenosti.

Ing. Jan Suchoň,
bezpečnostní konzultant,
certifikovaný auditor ABŠ, z.s.