Základní škola Myslbekova v Ostrově převezme jako první základní škola v ČR certifikát Bezpečná škola

Bezpečnost školy je často prezentována jako pouhé nasazení technických prostředků, ideálně na vstupech do budovy. Myšlenka zavřít školu a „nikoho“ nepustit bez vědomí školy dovnitř je v principu správná. Audity školských zařízení nicméně ukazují, že jeden aspekt je zavřená škola a druhým podstatným aspektem je nastavení organizačního režimu.

Problém symbiózy techniky a režimových opatření není jednoduchý. Vedení školy stojí před problémem jak přesvědčit své kolegy – pedagogický i nepedagogický sbor, že řada zavedených zvyklostí a modelů chování se musí změnit. V tomto bodě mnohdy nakonec řízení bezpečnosti končí. Ředitel nemá sílu udržet a vyžadovat důsledné dodržování pravidel bezpečnosti i za cenu nepopulárních kroků, jako je nastavení sankcí za jejich nedodržování. Typickým příkladem mohou být technicky dobře ošetřené dveře na vstupu, které jsou v letních měsících permanentně otevřeny pomocí klínků, protože se jimi větrá.

Skloubit techniku s režimovým opatřením a důsledně trvat na jeho dodržování, se daří v ZŠ Myslbekova Ostrov. Tuto školu monitorujeme již více než jeden rok. V roce 2016 prošla bezpečnostním auditem a obratem zavedla doporučení vyplývající z auditu. Nicméně již v době auditu byla škola nadčasově nastavena a blížila se požadavkům na řízení prevence kriminality a bezpečnosti dle normy ČSN 73 4400.

Získat certifikát a status „Bezpečná škola“ je významným oceněním zavedených a především dodržovaných bezpečnostních procesů. Neplatí heslo: „jednou bezpečný, navždy bezpečný“. Certifikát má platnost jeden rok a po roce se znovu zhodnotí, zda se stav bezpečnosti školy se nezměnil.

Udělení certifikátu bylo škole oznámeno dne 9. 6. 2017 na tiskové konferenci za účasti ředitele školy pana Mgr. Fouse, starosty města Ostrov, pana Ing. Železného a dalších představitelů města, Asociace bezpečná škola, tisku a místní kabelové televize.

Slavnostní předání certifikátu „Status bezpečná škola“, se uskuteční v pondělí 26. 06. 2017 v 09:00 hod. v Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci.

Účast přislíbili JUDr. Tomáš Koníček, zástupce vedoucího oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality – Ministerstvo vnitra ČR a Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola.

ABS062017MYSLBEK01 from Asociace bezpečná škola on Vimeo.

 

Předběžný program slavnostního předání certifikátu:

JUDr. Tomáš Koníček, zástupce vedoucího oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality – Ministerstvo vnitra ČR: Obecně k normě ČSN 73 4400 a náhledu Ministerstva vnitra ČR

Ing. Libor Sladký, prezident ABŠ: V čem škola splňuje metodiku a normu pro prevenci kriminality ve školském prostředí

Ing. Josef Železný, starosta města Ostrov: Přínos opatření z pohledu zřizovatele

Mgr. Martin Fous, ředitel Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace: Cesta od vize k reálnému cíli

JUDr. Tomáš Koníček provede předání certifikátu do rukou Mgr. Martina Fouse, ředitele Základní školy a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizace

 

Předání statusu „Bezpečná škola“ je pro školu zavazující a věříme, že škola a pan ředitel Mgr. Fous společně se zřizovatelem bude dál pracovat na udržení stavu bezpečné školy. Dle starosty města bude jedním z kroků seminář o řízení bezpečnosti za účasti renomovaných lektorů v reprezentativních prostorách zasedacího sálu městského úřadu. Nově bude na tomto semináři například oblast varovných signálů, kterých by si měl pedagog  všímat. Seminář se plánuje na podzim tohoto roku.