Archive for Květen, 2017

Středočeský kraj člen Asociace bezpečná škola

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Středočeský kraj člen Asociace bezpečná škola

Středočeský kraj získal na čtyři projekty finanční dotaci výši 1.135.000 korun. Dva ze čtyř projektů jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti středočeských školáků. Prvním je projekt Ozbrojený útočník ve škole, na který kraj obdržel dotaci ve výši 97 tisíc korun. „Jedná se o soubor preventivních opatření, jejichž hlavním cílem je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školách, které jsou zřizovány Středočeským krajem,“ přiblížil obsah projektu náměstek hejtmanky V. Rakušan a pokračoval: „Skládá se z pěti navzájem propojených aktivit, a to bezpečnostního auditu školy, proškolení bezpečnostního managementu, metodické pomoci školám při tvorbě plánu pro mimořádnou událost, to jest ozbrojeného útočníka v budovách.“

Součástí projektu bude i vytvoření zákrokové karty IZS a především uspořádání odborného semináře pro pedagogický sbor pod vedením Policie ČR na téma AMOK – ozbrojený útočník ve školním prostředí. „Všechny aktivity budeme realizovat v úzké spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a odborníky z Asociace bezpečná škola,“ doplnil Rakušan.

Rádi tiskovou informaci doplníme o další pozitivní zprávu. Rada kraje na základě usnesení č. 007-15/2017/RK ze dne 27. dubna 2017 schvaluje členství Středočeského kraje v Asociaci bezpečná škola a ukládá statutárnímu zástupci hejtmanky a náměstkovi pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi podat přihlášku Středočeského kraje do Asociace Bezpečná škola do 15.52017. Srdečně vítáme tímto nového člena asociace.

 

Středočeský kraj patří mezi regiony s největším počtem škol a školských zařízení. K 30. 11. 2016 v něm bylo zaregistrováno 1668 ředitelství škol a školských zařízení různých zřizovatelů (viz tab.).

Pro kraj je v oblasti školství trvalou výzvou, aby nejen navázal na všechny dobré tradice minulosti, ale aby vzdělávání a vzdělání především přizpůsoboval současným potřebám. Hledání nových forem a metod práce, využívání nejmodernějších poznatků je přitom samozřejmostí, neboť kraj usiluje o to, aby naplnil cíle, které vyslovil v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016 – 2020.

Počet škol a školských zařízení ve Středočeském kraji k 30. 11. 2016 (dle jejich zřizovatelů):

Zřizovatel Počet
obec 1324
kraj 186
soukromá osoba 138
církev 14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  6
CELKEM 1668